S’endureix la normativa contra el frau fiscal

La Llei incorpora mesures per combatre el frau tributari lligat a les noves tecnologies, permetrà perseguir els comportaments inadequats de les grans empreses i contribuirà a evitar la planificació fiscal abusiva. Així mateix, la norma conté actuacions per reduir la litigiositat amb els contribuents i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

Sent susceptible de modificacions, les notes més rellevants de la redacció actual de la Llei són les següents:

Es prohibeixen les Amnisties tributàries

Atès que s’entén que aquestes suposen una discriminació cap als contribuents que compleixen amb les seves obligacions fiscals. Les amnisties fiscals permeten regularitzar patrimonis no declarats en condicions més avantatjoses que si haguessin tributat de manera habitual i normal.

S’amplia la llista de deutors a la Hisenda Pública

S’amplia per la reducció de el límit de deute que determina la incorporació de l’deutor a la llista que passa de 1.000.000 d’euros a 600.000 euros. A més, el text legal preveu que a la llista s’han d’incloure, no només els deutors principals, sinó també aquells que es declarin responsables solidaris del deute per les seves conductes actives o per omissió.

Es redueix el límit màxim per als pagaments en efectiu per a determinades operacions entre empresaris

En el supòsit d’operacions entre empresaris. S’ha constatat que la utilització de mitjans de pagament en efectiu en les operacions econòmiques facilita comportaments defraudatoris. Amb la limitació de l’metàl·lic, es facilitarà la traçabilitat i la possibilitat de el rastreig de les operacions i es dificultarà que s’incorri en pràctiques fraudulentes.

Es regula de manera específica la prohibició d’ús i tinença de programari emprat per ocultar vendes

En concret, la norma impedeix la producció, la tinença o l’ús de sistemes i aplicacions informàtiques de gestió comptable que aconsegueixen manipular i falsejar la comptabilitat de les empreses, amb l’objectiu d’ocultar a ulls de l’Administració Tributària una part de la seva facturació i així rebaixar la factura fiscal. Cada any, l’ocupació d’aquests programes produeix pèrdues d’ingressos públics que excedirien de diversos milers de milions d’euros.

La norma exigeix ​​que els sistemes electrònics utilitzats en la comptabilitat o la gestió empresarial s’ajustin a uns requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de les operacions.

S’estableix l’obligació de revisió de les jurisdiccions integrants de la llista de paradisos fiscals

Una altra mesura que s’inclou en el text normatiu és la revisió de les jurisdiccions integrants de la llista de paradisos fiscals. L’evolució de l’concepte de paradís fiscal a el de jurisdicció no cooperativa en els fòrums internacionals OCDE i Consell de la Unió Europea fa necessari aplicar regulacions més exigents i coordinades internacionalment.

S’estableix l’obligació de declarar les moneda digital

Així, per la seva proliferació i la seva popularitat entre els inversors i els estalviadors, es fa necessari tenir un major control sobre les moneda digital. D’aquesta manera, s’incorpora l’obligació d’informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant situades a Espanya com a l’estranger si afecta a contribuents espanyols.

Per tant, s’exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes, així com sobre tot tipus d’operacions que s’hagin efectuat amb elles. Serà obligatori informar en el model 720 de declaracions de béns i drets a l’exterior sobre la possessió d’criptodivisas a l’estranger.

La norma inclou així mateix la transposició de la Directiva europea antielusió fiscal, coneguda com ATAD, que incorpora diverses de les matèries tractades en els informes OCDE de el Pla d’acció per a evitar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Pla BEPS).

En concret, en aquesta matèria, s’incorporen a la legislació espanyola els àmbits de la directiva relatius a la Transparència Fiscal Internacional (TFI) i a la imposició de sortida o ‘Exit Tax’. Amb això es reforça la tributació a Espanya de rendes que es venien localitzant en territoris de baixa fiscalitat; i s’assegura que les empreses que es traslladin a un altre país no deixin de tributar per bases imposables que legalment han de quedar gravades a Espanya.

S’estableix un nou tipus de tributació de les SOCIMI i SICAV

Per a les societats d’inversió immobiliària (SOCIMI) s’estableix un tipus de tributació de l’15 per cent.

A més, pel que fa a les societats d’inversió de capital variable (SICAV), es reforça el seu control mitjançant un requisit d’inversió mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el cas d’una societat per compartiments, per als socis que , com a mínim, han de ser cent.

Reforç de les garanties judicials de les inspeccions de l’AEAT en el domicili del contribuent

La Llei també aclareix i reforça les garanties judicials de les inspeccions de l’Agència Tributària en el domicili d’un contribuent. En concret, marca que quan sigui necessari dur-les a terme, l’Administració tributària ha d’obtenir el consentiment bé de l’obligat tributari, bé una autorització judicial. En virtut de la norma, la sol·licitud de l’autorització judicial per a l’entrada en un domicili haurà d’estar justificada i incloure la seva finalitat, necessitat i proporcionalitat.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.