Resum de les ajudes disponibles per al personal autònom

Els autònoms afectats per normatives que limiten la seva activitat o directament la suspenen, es poden acollir a diverses ajudes. Les resumim:

Prestació extraordinària per suspensió d’activitat

Des de l’1 d’octubre, els treballadors per compte propi que es vegin afectats per una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 poden sol·licitar la prestació extraordinària per suspensió d’activitat.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. Si ets família nombrosa, aquesta quantitat s’incrementarà un 20% i es reduirà al 40% de la base per al cas que convisquin en un mateix domicili persones amb vincles familiars o anàlegs on dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació.

La prestació es percep des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la mateixa. A més, l’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, però aquest període li comptarà com a període cotitzat. L’exoneració de quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

Pot ampliar la informació, amb els requisits i la resta de mesures per a negocis afectats pel tancament temporal de la seva activitat en aquesta guia pràctica.

Prestació compatible amb l’activitat

Per a aquells autònoms que no vegin clausurat el seu negoci, segueix vigent la prestació compatible amb l’activitat que es va posar en marxa després del consens amb les principals associacions d’autònoms el passat mes de juny i que ha estat prorrogada fins el 31 de gener de 2021.

Per accedir a aquest ajut cal acreditar una reducció de la facturació del 75% en el quart trimestre del 2020 respecte a el mateix període del l’any anterior. Això no obstant, els beneficiaris no necessiten esperar al final de l’trimestre, sinó que poden sol·licitar aquesta prestació quan compleixin els requisits i, després, acreditar documentalment un cop finalitzi el trimestre.

Aquesta prestació és del 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros, i inclou l’abonament de la quota per contingències comunes, que es torna a treballador. D’aquesta manera, aquesta nòmina inclou tant l’import de les prestacions com el de les cotitzacions per contingències comunes que els hagués correspost ingressar.

Prestació extraordinària per suspensió d’activitat de el sector de l’hostaleria

Els autònoms d’hostaleria poden accedir a diferents tipus d’ajudes:

Si no disposen de repartiment a domicili ni recollida al local:

  • Prestació extraordinària per suspensió d’activitat mitjançant sol·licitud en la mútua corresponent i declaració responsable que no es fa repartiment a domicili.
  • Prestació compatible amb l’activitat (més generosa) si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l’últim trimestre del l’any passat

Si realitzen repartiment a domicili o recollida a local:

  • Prestació compatible amb l’activitat si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l’últim trimestre del l’any passat

Per conèixer en detall tots els ajuts per als treballadors i treballadores autònomes vigents fins al pròxim 31 de gener pot consultar aquesta informació.