Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen obligació de comunicar-ho a qui paga els seus pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els Serveis Socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger.

La normativa laboral obliga el pensionista a comunicar a l’entitat gestora les variacions tant d’índole econòmic, com canvi de dades, o canvi de la situació familiar. Lògicament, la defunció del pensionista la comunicaran els familiars i és obligatori comunicar-la en tot cas. L’omissió de l’obligació de comunicar pot ser motiu d’infracció.

Atenció. Si aquest tràmit no s’arriba a realitzar, pot donar lloc a sancions. En tot cas, si s’ha cobrat alguna quantitat indegudament després de la defunció del pensionista, serà obligatòria la seva devolució, ja que les pensions no s’hereten. Un cop mort el pensionista, s’extingeixen. Cobrar al llarg del temps la pensió d’un mort, ocultant aquesta informació a l’administració, és un delicte contra la Seguretat Social que pot donar lloc a sancions penals.

On cal comunicar?

A Espanya, la comunicació més habitual serà a la Seguretat Social, concretament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme que gestiona el pagament de les pensions contributives d’incapacitat, viduïtat, jubilació, etc. i altres prestacions que el mort podrà estar cobrant.

Hi ha dues formes de fer aquest tràmit:

A) Comunicació en persona a les oficines de la Seguretat Social

Aquest tràmit es realitza en els Centres d’Atenció de la Seguretat Social (CAISS), per als quals cal sol·licitar cita prèvia. El termini per comunicar la defunció del pensionista és de 30 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges ni festius) des del dia de la seva mort.

L’única documentació que s’ha d’aportar, és l’original i còpia del certificat de defunció. L’organisme de la Seguretat Social lliurarà un resguard que s’ha notificat la mort i la data en què s’ha produït la comunicació.

Quan es produeix la mort d’un pensionista, la Seguretat Social paga el mes complet de pensió en què s’ha produït la mort, amb independència del dia concret en què va tenir lloc la mort, ia més, paga la part proporcional de la paga extra de la pensió, si n’hi hagués. Com per exemple en les pensions de jubilació hi ha dues pagues extres al llarg de l’any, s’abonarà la part proporcional als mesos que no s’haguessin cobrat, a raó d’un sisè de paga extra per cada mes.

B) Tràmit a través de la seu electrònica de la Seguretat Social

El tràmit de “Comunicació de defunció de perceptor de prestació” també es pot realitzar en línia.

També des de la seu electrònica i de forma presencial, hi ha un procediment perquè els familiars o hereus puguin sol·licitar a la Seguretat Social les “prestacions meritades i no percebudes per defunció del titular”, és a dir, reclamar a la Seguretat Social per exemple, el pagament de l’última mensualitat de pensió del mort amb la part proporcional de les pagues extra que no s’haguessin abonat.

De vegades també cal informar la Comunitat Autònoma de la mort del pensionista, quan s’està cobrant una pensió no contributiva de jubilació o una pensió no contributiva d’invalidesa. Quan mor el pensionista, la pensió s’extingeix amb efectes del dia primer del mes següent a la defunció.

Encara que no són pensions, si el difunt estava cobrant algun tipus de renda d’inserció autonòmica, també cal comunicar la seva defunció a la Comunitat Autònoma.

Atenció. Si el mort també estava cobrant una pensió d’un altre país estranger, és igualment obligatori informar-los, ja que la Seguretat Social espanyola no ho fa automàticament. Els organismes de Seguretat Social d’altres països porten a terme el control de vivència i defuncions sol·licitant periòdicament als pensionistes que els enviïn el certificat de fe de vida, de manera que quan el pensionista no l’envia per haver mort, suspenen el pagament de la pensió. No obstant això, si no es comunica la defunció poden produir cobraments indeguts d’algunes mensualitats.

¿La mort del familiar pensionista, pot donar lloc a una altra pensió?

Tot i que “les pensions no s’hereten”, en determinades situacions quan mor una persona que era pensionista, pot generar-se el dret cobrar una pensió entre els familiars i / o cònjuge que depenguin econòmicament del mort si es compleixen determinats requisits. És el cas de les pensions de viduïtat per al cònjuge, o pensions d’orfandat, per exemple.

El certificat mèdic de defunció és el document oficial que acredita la mort d’una persona. L’expedeix el metge que va tractar al difunt, i ha de ser estès en el model oficial del Col·legi de Metges. Posteriorment, el certificat cal presentar-lo al Registre Civil, per la seva inscripció. El termini per comunicar aquests canvis és dins dels 30 dies següents a la data en què es produeixi la variació, en aquest cas, la defunció.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *