Què és l’IAE i quan s’ha de pagar?

Els rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials s’han d’ingressar del 16 de setembre fins el 20 de novembre de 2019.

L’IAE o impost d’activitats econòmiques és un impost directe que grava a autònoms i persones jurídiques per l’activitat empresarial, professional o artística que realitzen dins del territori espanyol. És a dir, es paga un impost constant (sempre és la mateixa quantitat, independentment dels beneficis obtinguts) depenent de l’activitat a la que et dediquis. Quan un comença una activitat comercial està obligat a donar-se d’alta en l’IAE que li correspongui a l’Agència Tributària.

Qui ha de pagar l’IAE?

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyen, hagi obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Existint grup quan hi ha una unitat de decisió o direcció única, el que suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Al costat d’aquests, hi ha una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

  • Les persones físiques.
  • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi la mateixa. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, sota determinades condicions.
  • Els contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

El seu pagament haurà de ser realitzat a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que el contribuent rebi. En defecte d’aquest o en cas de pèrdua del mateix, haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà a la delegació o administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es faci l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *