Què és el registre de valors mitjans salarials?

El Reial decret llei 6/2019 ha inclòs una nova obligació per a les empreses: el registre de valors mitjans salarials, que persegueix visibilitzar les situacions de possible discriminació salarial.

El Reial decret llei 6/2019 ha modificat l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors (que en la seva redacció anterior al 8 de març de 2019 establia que l’empresari estava obligat a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa de la mateixa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella), per introduir el concepte de “treball d’igual valor “.

A l’hora d’establir possibles incompliments i l’existència d’una possible bretxa, hi ha un concepte que en aquesta normativa es torna essencial: el del treball d’igual valor. Perquè, què és exactament la feina d’igual valor? Com mesurem un factor clau a l’hora de decidir si una diferència salarial és justificable o no? La normativa estableix alguns criteris:

Un treball tindrà el mateix valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en què aquestes activitats es duen a terme, siguin equivalents. En aquests casos, l’empresari està obligat a pagar la mateixa retribució als treballadors.

En qualsevol cas, partint d’aquests factors, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregades per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d’igual valor.

Els empleats tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa.

Quan en una empresa amb almenys 50 treballadors, la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25% o més, prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, el empresari haurà d’incloure en el Registre salarial una justificació de que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

Per això, és important que les empreses analitzin aquestes dades, i posseeixin un sistema de valoració de llocs que permeti classificar-los en nivells organitzatius i un model retributiu objectiu i homogeni.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *