Prorrogats els ERTO per força major fins al 30 de juny

S’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual els ERTEs seran prorrogats fins al 30 de juny i es fixen novetats en matèria de protecció per desocupació i cotització vinculades als ERTEs per força major i causes ETOP COVID-19.

La norma introdueix la categoria de ERTO per força major parcial perquè les empreses puguin reiniciar la seva activitat combinant treballadors actius i suspesos i manté les exoneracions en les quotes a la Seguretat de Social.

L’informem que al BOE de el dia 13 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, amb efectes des del 13 de maig de 2020, que prorroga els ERTEs per força major fins al 30 de juny de 2020 per aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major.

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores, afectades per ERTO, primant els ajustos en termes de reducció de jornada. Les empreses han de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l’ERTO en un termini de 15 dies i a l’SEPE les variacions en les dades de persones treballadores incloses en aquests expedients.

Això vol dir, que aquestes empreses i autònoms seguiran gaudint d’una exoneració de les quotes a la Seguretat Social. En el cas que l’empresa tingui 50 o més treballadors, l’exoneració es manté com fins ara en el 75%.

Per tal d’adequar la normativa a la fase de desescalada, el Reial decret llei 18/2020 preveu una nova categoria de ERTO, anomenada de força major parcial, la vigència també s’estendrà fins al 30 de juny. Aquesta figura permetrà a les empreses reincorporar a part de la seva plantilla i mantenir altra banda amb el seu contracte suspès.

El Reial decret llei a més garanteix el compromís de manteniment de l’ocupació, per part de les empreses, en un termini de sis mesos des de la data de represa de la seva activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.