Novetats fiscals que proposen els partits després del 26J

Quines novetats fiscals ens proposen els principals partits polítics després de les eleccions del 26 de juny? Volem informar-los de les propostes que en matèria de fiscalitat plantegen en els seus respectius programes electorals les 4 principals formacions polítiques que han concorregut a les eleccions generals del 26 de juny del 2016.

Ciutadans

 Ciutadans

 • No creació de nous impostos de cap tipus ni pujada dels impostos a les classes mitjanes i treballadores.
 • Al programa electoral anterior es proposava “un IRPF progressiu que baixi a tots els contribuents almenys un 3%, el que beneficiarà directament a les classes mitjanes i treballadores”, però en el nou es proposa reduir-lo en un 2%.
 • També es proposava “un Impost de Societats amb menys beneficis fiscals amb un tipus únic del 20%”. Ara es pretén una reforma integral de l’impost acostant els tipus efectius als nominals per aproximar la recaptació a la mitjana de la zona euro.
 • A més, es pretenia “endurir les penes dels delictes més greus, les comeses utilitzant paradisos fiscals, testaferros o organitzacions per delinquir perquè la condemna impliqui penes efectives de presó”, substituint-ara per la reforma urgent del delicte fiscal.
 • A més, s’ha suprimit la menció que fa a la modificació dels tipus de l’IVA, així com la relativa a simplificar el règim de comptabilitat de les petites i mitjanes empreses.D’altra banda, s’afegeixen noves propostes:

   

 • Eliminar l’Impost de matriculació i substituir-lo per un Impost a les emissions potencials dels vehicles.
 • Un Impost de Successions exclusiu per a herències milionàries i exempció per a l’habitatge habitual i l’empresa familiar, fixant els mateixos mínims i màxims per a tot Espanya.
 • Atribuir una funció fonamentalment censal a l’Impost de Patrimoni, unificant amb la Declaració de béns a l’Estranger.
 • Alliberar del pagament de l’IBI als habitatges deshabitades que siguin cedides pels seus propietaris a fons socials d’habitatge.
 • Eliminar el règim d’Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE).
 • Revisar la llista de paradisos fiscals, tornant a incloure aquells estats que no cooperen de forma efectiva amb Hisenda en la lluita contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals.
 • Exigir que les societats amb seus a paradisos fiscals que pretenguin operar a Espanya siguin transparents i tinguin l’obligació de revelar qui són els propietaris.
 • Atribuir a l’Agència Tributària el control fiscal de les SICAV, fent que les que no siguin autèntiques institucions d’inversions col·lectives no tributin al tipus privilegiat de l’1% sinó al tipus general de l’impost de societats. La Inspecció d’Hisenda, actualment, no pot controlar a les SICAV. En un Estat de Dret, el control de les normes fiscals correspon a l’Agència Tributària, i no a la CNMV.
 • Prohibir a les entitats financeres oferir qualsevol tipus d’assessorament i producte per evadir impostos.
 • Reformar amb urgència el delicte fiscal fent complir les sentències i endurint les penes.

Partit Popular

Partit Popular

Manté les línies generals de les propostes presentades en 2015, amb la novetat de millorar la fiscalitat de l’estalvi i la inversió mitjançant:

 • L’augment de la quantitat que dóna dret a deducció en l’IRPF per les aportacions a sistemes de previsió social
 • Reforma del càlcul de l’IRPF quan es rescatin plans de pensions.
 • Modificacions en el règim de les SICAV. Mínim del 0,55% de participació als socis de les SICAV per considerar-los accionistes.

Entre altres mesures, podem destacar també:

 • Tot aquell que trobi la seva primera ocupació no pagarà IRPF el primer any.
 • Els aturats de llarga durada que iniciïn un negoci no pagaran IRPF els 2 primers anys.
 • Quan una pime creixi i reverteixi els seus beneficis tindrà fins a 10 punts de rebaixa en l’impost de Societats.
 • Baixaran 2 punts l’IRPF a tots: el mínim del 19 al 17%, i el màxim del 45 al 43%, i milloraran els mínims personals i familiars exempts. Eliminaran l’IRPF als que treballin més enllà de l’edat de jubilació.
 • Ampliaran el xec de 1.200 € perquè es puguin beneficiar també els contribuents discapacitats i els seus cònjuges.
 • Reduiran els impostos sobre la generació elèctrica, garantint en tot cas la sostenibilitat financera del sistema elèctric, el que redundarà en un abaratiment de la factura.
 • Reducció de terminis entre les declaracions i la seva comprovació.
 • Donar prioritat a la reducció de la càrrega tributària que s’enfronten els ciutadans i atendre des de l’àmbit fiscal seves necessitats i inquietuds
 • Mantenir un nivell d’esforç màxim en la lluita contra el frau, millorant l’actuació de les administracions públiques i la seva relació amb els contribuents.

Partit Socialista Obrer Espanyol

Partit Socialista Obrer Espanyol

 • Rebaixar el tipus de l’IVA a les activitats culturals del 21 al 10% de manera immediata. A partir d’aquí el Govern d’Espanya impulsarà que es reconegui la necessitat d’un IVA cultural en el si de la tota la UE que permeti la seva harmonització, amb el reconeixement d’una fiscalitat especial amb trams menors del 10%. Fins que aquesta modificació es produeixi, demanarem una autorització de la Unió Europea a Espanya per aplicar el tipus superreduït del 4% per a la cultura. Així mateix promourem el manteniment de l’IVA del llibre en el 4%, i impulsarem en el si de la UE la seva equiparació per al llibre electrònic.
 • Aprovar una Llei de la Participació Social i del Mecenatge recollint les diferents eines de micro-mecenatge (crowdfunding), al suport a la producció i el consum cultural mitjançant desgravacions a la ciutadania en l’IRPF i en l’impost de societats de les empreses, premiant l’augment en el compromís en el temps.
 • Revisar els tipus i incrementar les penes relatives als delictes que afecten al conjunt de la societat, com els delictes contra la Hisenda Pública.
 • Assegurar que els incentius fiscals puguin ser estesos als inversors, ja siguin persones físiques, societats de capital risc o fons d’inversió, que inverteixin en joves empreses innovadores, atès que aquestes freqüentment no poden aprofitar els incentius al no tenir beneficis en els primers anys de vida.
 • Revisar tota la regulació diferencial fiscal, laboral, mercantil i administrativa que desincentiva el creixement en grandària de les empreses. En concret: – Elevar el llindar de facturació en els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats i en la liquidació de l’IVA, així com la integració a la Unitat de Grans Contribuents, de 6 a 20 milions d’euros. – Establir un nou tipus d’auditoria abreujada per a empreses que compleixin almenys dos dels següents requisits: xifra negocis entre 5,7 i 8 milions d’euros; actius entre 2,85 i 4 milions d’euros i; nombre de treballadors igual o menor a 50. D’aquesta manera l’auditoria abreujada s’equipararia amb els llindars de presentació de comptes abreujats.
 • Incrementar en 5.000 empleats públics els efectius de l’Agència Estatal de l’Administració
 • Tributària destinats a la lluita contra el frau en els propers quatre anys.
 • Revisar el règim d’estimació objectiva amb l’objectiu de minimitzar el frau fiscal que es pogués produir a través d’aquest instrument tributari.
 • Modificar la figura del delicte fiscal per per fer-la més efectiva. En tot cas, es modificarà l’article 305 del Codi Penal perquè tots els delictes fiscals siguin considerats com a greus (pena de presó de 2 a 6 anys i prescripció als 10 anys) i aquells que siguen especialment greus, les penes a imposar sempre seran en la meitat superior.
 • Potenciar el paper del Servei de Vigilància Duanera i la coordinació de l’AEAT amb la Fiscalia, el SEPBLAC i les forces de seguretat de l’Estat. En particular es promourà la creació de jutjats especialitzats en delictes econòmics, frau fiscal i de la Seguretat Social, dotat amb mitjans adequats i suficients.
 • Elaborar una estratègia de lluita contra l’economia submergida, en particular, es consideren mesures posades en pràctica en altres països com l’ampliació de la limitació en l’ús d’efectiu en les transaccions econòmiques i l’estandardització dels sistemes de facturació de les petites empresa.
 • Elaborar una Llei Antifrau que incorpori les modificacions necessàries per corregir els buits legals i aquelles interpretacions normatives que fan possible l’elusió fiscal. Trametre al
 • Parlament un informe anual amb l’avaluació dels resultats de la lluita contra el frau i la seva comparació internacional.
 • Adquirir el ferm compromís de no aprovar una nova amnistia fiscal. Dins el marc d’una reforma constitucional s’ha de prohibir de manera absoluta el recurs general o individualitzat a l’amnistia fiscal.
 • Introduir canvis de l’article 95 de la Llei general tributària, dins els límits constitucionals, que permetin conèixer el nom dels defraudadors, acollits a l’amnistia fiscal.
 • Exigir a les entitats financeres que operen a Espanya que notifiquin les autoritats espanyoles els clients que tenen comptes en paradisos fiscals i, en cas que aquestes entitats no col·laboren amb les autoritats espanyoles, ser sancionades econòmicament i, fins i tot, en cas de reincidència en la falta de col·laboració, retirada de la fitxa bancària, si s’escau.
 • Establir un major control de les SICAV mitjançant: (1) Establiment d’un percentatge de participació màxim per a cada inversor; (2) S’estudiarà la fixació d’un període de permanència màxim de les plusvàlues acumulades sense que tributin; (3) Dotar legalment a l’AEAT de competències per supervisar i inspeccionar a les SICAV.
 • Revisar la figura de l’Entitat de Tinença de Valors Estrangers (ETVEs), que s’ha convertit en una font d’elusió fiscal important. Es endurirà el règim d’exempció tributària dels beneficis i dividends d’aquesta figura.
 • Fer pública la identitat dels contribuents beneficiaris d’incentius tributaris que superin determinats llindars. A més, s’institucionalitzarà l’avaluació permanent dels incentius fiscals, tant des del punt de vista recaptatori com des de la perspectiva de l’eficiència econòmica i el seu impacte. Això abasta també les memòries dels projectes de llei que incorporin incentius fiscals.
 • Impulsar les modificacions necessàries perquè la legislació tributària contempli com a infracció les pràctiques d’elusió repetitiva, no només dels clients, sinó també de les consultores o comercialitzadores, així com la inclusió del corresponent tipus delictiu al Codi Penal.
 • Aprovar un Estatut de l’Agència Tributària que reforci la seva independència i professionalitat, evitant les ingerències polítiques.
 • Revisar el procediment d’auxili judicial de l’AEAT amb l’objecte de millorar la col·laboració amb els òrgans jurisdiccionals, assegurant que aquest auxili es presta en condicions d’objectivitat i atenent estrictament a criteris tècnics, evitant qualsevol tipus d’ingerència per part de la direcció de la agència.
 • Aprovar un pla per millorar el compliment voluntari, reduir la litigiositat en l’àmbit tributari, reforçar la seguretat jurídica i afavorir la relació cooperativa entre els contribuents complidors i l’administració tributària.
 • Donar suport a la proposta de la Comissió Europea de modificació de la Directiva sobre cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat, per acabar amb l’opacitat dels anomenats
 • Tax Rulings (acords fiscals dels estats membres amb empreses multinacionals o també anomenats vestits a mida) i els acords de preus de transferència transfronterers, emesos en els últims deu anys.
 • Impulsar en el si de la UE l’elaboració d’una llista negra de paradisos fiscals, i que les jurisdiccions que apareguin en aquesta llista han d’estar subjectes a una llista consensuada de sancions. De la mateixa manera, Espanya promourà a l’OCDE i el G-20 l’adopció d’una estratègia internacional contra els paradisos fiscals.
 • Donar suport a les iniciatives per a la millora de la governança fiscal europea, impulsant l’harmonització fiscal (en particular de l’Impost de Societats), la superació de la regla d’unanimitat, i establiment d’un camp de joc entre els 28 Estats membres sense marge per l’opacitat o la competència deslleial.
 • Advocar per la creació de nou Impost sobre la detracció de rendes en abús de dret que gravaria amb un tipus del 35% dels beneficis que les empreses sostreguin del control tributari mitjançant esquemes de planificació fiscal agressiva.
 • Establir un mínim comú a tot el territori nacional tant en l’Impost de Successions com en el de
 • Patrimoni, per evitar en la pràctica, la seva buidament.
 • Reformar en profunditat l’Impost de Societats, amb l’objectiu d’eixamplar les bases imposables i elevar la recaptació. Per a això, revisaran les múltiples exempcions i bonificacions de l’impost, moltes d’elles d’escassa justificació. Entre tant, s’establirà una tributació mínima del 15% en l’Impost de Societats sobre el resultat comptable de les grans empreses que no hagi generat bases imposables que hagin tributat de forma efectiva en un altre país, de manera que contribueixin a recuperar la recaptació i estabilitzar-la en el temps.
 • Establiment en l’Impost sobre el Patrimoni i l’ISD d’un mínim comú per a tot el territori nacional
 • Rebaixar el tipus de l’IVA a les activitats culturals, com cinema, teatre i música.
 • Promoure la modificació de la normativa harmonitzada europea perquè es puguin aplicar tipus reduïts als llibres, diaris i revistes electrònics o digitals, considerant el seu caràcter cultural, així com a béns de primera necessitat.
 • Impulsar la posada en marxa definitiva d’un Impost a les Transaccions Financeres (ITF), tal com ja han acordat 11 països de la Unió Europea, entre ells Espanya. Defensarem que l’ITF sigui un impost de base àmplia, que inclogui el major nombre possible de productes financers, accions, bons i derivats, per desincentivar l’especulació financera.
 • Impulsar una fiscalitat ambiental adequada que ens apropi als estàndards europeus. Aquesta fiscalitat contemplaria els següent nous Tributes: (1) Impost sobre les emissions de CO2; s’aplicarà sobre la tona de CO2 que s’emeten, discriminant entre les empreses subjectes al sistema de comercialització de drets d’emissions (ETS) i les que no; (2) Impost sobre els òxids nitrosos (NOx); (3) Impost sobre les emissions dels vehicles de motor: basat en les emissions potencials de cada tipus de vehicle, resultarà de la fusió dels actuals impostos de matriculació i circulació; (4) Impost mixt sobre residus industrials i perillosos o tòxics; (5) Impost sobre residus d’envasos, embalatges i bosses;
 • A més, es reformaran els següents tributs ja existents per fer-ne veritables impostos mediambientals: (1) Impost especial sobre hidrocarburs; (2) Impost especial sobre l’electricitat i; (3) Cànon d’abocaments. Aquesta fiscalitat mediambiental es posarà en marxa en concertació amb les CCAA diverses de les quals ja compten amb figures tributàries similars.
 • Mantenir la desgravació en l’IRPF del 60% de l’import obtingut per l’arrendador, un cop deduïdes les despeses i reintroduir les desgravacions fiscals al lloguer per a les rendes més baixes.
 • S’estudiarà una acomodació del tipus d’IVA aplicable per potenciar els processos de rehabilitació i de regeneració urbana qualificats com a protegibles.

Units Podem

Units Podem

 • Desenvolupament d’un estatut bàsic en l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per garantir: la seva autonomia, una direcció professional i objectiva, l’eradicació de l’ús partidari de la institució i l’obligació de dissenyar plans estratègics consistents. El Parlament ha de nomenar el director general de l’AEAT.
 • Foment de la coordinació entre les diferents administracions tributàries que operen al nostre territori: es procurarà la seva integració en xarxa, el flux de la informació mitjançant bases de dades integrades i l’adopció d’estratègies i objectius comuns.
 • Aprovació d’una llei anual tributària i de mesures de lluita contra el frau i l’elusió fiscal.
 • Aquesta norma recollirà les modificacions legislatives que es derivin de l’aplicació del contracte (programa a cinc anys de l’AEAT durant l’exercici de referència). La llei es debatrà i s’aprovarà un cop celebrat el control anual per part del Parlament -amb la intervenció de les comunitats autònomes- dels resultats en la gestió dels tributs realitzada per l’AEAT i pels serveis i agències tributàries autonòmiques.
 • Oferta d’ocupació pública. Increment gradual del personal de l’AEAT, d’acord amb les seves possibilitats logístiques i les necessitats de qualificació professional.
 • Constitució d’una comissió d’experts contra el frau fiscal que proposi mesures de contenció de la volatilitat fiscal, l’evasió, l’erosió de bases i el trasllat de beneficis.
 • Aprovació d’un paquet de mesures contra els paradisos fiscals en què s’aborden els següents aspectes: mesures per conèixer els titulars dels comptes bancaris en paradisos fiscals, mesures sobre transparència financera, mesures de supervisió i control, i mesures sancionadores.
 • Aquestes mesures es desenvoluparan amb especial atenció per al cas dels grups multinacionals.
 • Eliminació de pantalles tributàries. Es revisarà la fiscalitat de les SICAV, les SOCIMI, les societats de capital risc i les Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVE) per vetllar per la inversió productiva i l’equitat fiscal. Es revisarà la redacció dels convenis per tal d’evitar la doble imposició per incorporar normes antielusió.
 • Tipificació del delicte fiscal a partir dels 50.000 euros defraudats i ampliació del termini de prescripció a deu anys i aplicació de les penes previstes actualment per al tipus agreujat quan l’import del que s’ha defraudat superi els 120.000 euros.
 • Reformar l’IRPF amb l’ampliació del nombre i els tipus de trams en les rendes de més de 60.000 euros anuals:
 • Augmentaran el nombre de trams de l’IRPF a partir de 60.000 euros, i elevaran progressivament el tipus marginal de cada tram des del 45% actual fins arribar a un tipus marginal del 55% per a rendes superiors a 300.000 euros anuals.
 • S’eliminaran les deduccions que tenen un caràcter més regressiu, perquè d’elles es beneficien pocs contribuents, els que estan situats, sobretot, en els trams alts de renda. En tot cas, els beneficis fiscals prioritzaran la protecció de les condicions de vida individuals i familiars.
 • Corregir progressivament la dualitat de la tarifa entre rendes del treball i estalvi i la manca de progressivitat d’aquesta última, per avançar cap a una tarifa única. L’actual situació provoca desigualtat horitzontal i vertical.
 • Eliminar, amb caràcter general, el règim d’estimació objectiva en matèria d’activitats econòmiques, perquè genera, d’una banda, oportunitats de frau i elusió i, d’altra, desigualtats injustificables. Aquest règim no té sentit en un país com Espanya on totes les empreses, fins i tot les més petites, són capaços de portar registres comptables.
 • Recuperar el gravamen efectiu en els impostos sobre el patrimoni i sobre les Successions i Donacions. El segon d’aquests impostos, el de successions i donacions, recaurà en grups amb alt nivell de renda:
 • Harmonitzar amb les comunitats autònomes les normes que regulen els dos tributs, que hauran de ser aplicats a tot l’Estat, per motius d’equitat i de lluita contra el frau. S’establirà, a més, una tributació mínima no bonificable.
 • Disminuir el mínim exempt en l’IP a 400.000 euros nets, enfront dels 700.000 euros aplicables de manera general, i revisarem les deduccions i bonificacions existents. El primer habitatge seguirà estant exempta en el càlcul de l’impost fins a un valor de 300.000 euros.
 • Afavorirem, de manera coordinada amb totes les comunitats autònomes, la derogació de les bonificacions en l’impost sobre successions i donacions, que en la pràctica han eliminat o reduït substancialment per a grups amb un alt nivell de renda. Revisarem la quantia del patrimoni previ dels hereus utilitzada per fixar la tarifa de l’impost amb l’objectiu d’assegurar que les situacions de pobresa no siguin determinants en les renúncies no desitjades a l’herència.
 • Acabarem amb les SICAV tal com les coneixem fins ara: regularem el seu règim fiscal per evitar que actuïn com a pantalles d’elusió fiscal de les grans fortunes. Per a això, controlarem el nombre real i efectiu de socis, i establirem un període màxim de permanència per a les plusvàlues acumulades, així com un percentatge de participació màxim per a cada inversor.
 • Igualment, establirem un límit màxim d’aportació per a cada un dels inversors. A més, atribuirem a l’AEAT la facultat per comprovar el compliment d’aquests requisits i per això arbitrarem un pla especial per regularitzar les situacions fraudulentes que actualment s’observen en el sector. Quan l’AEAT comprovi que aquests requisits no es compleixen i que, per tant, una determinada SICAV no és real ni efectivament una institució d’inversió col·lectiva, llavors és aplicable el tipus general de l’impost de societats.
 • Reformarem en profunditat l’impost de societats, i impulsarem la seva harmonització internacional per fer-ho molt senzill, transparent i amb uns tipus efectius realment pròxims als tipus nominals. Garantirem, a més, que es mantenen les diferències en funció de la mida i el temps d’activitat de l’empresa, a diferència de la situació actual:
 • Donarem suport i impulsarem el projecte de Directiva Accis, per a la determinació de la base imposable consolidada dels grups multinacionals i el seu repartiment entre els països on operen en proporció a les vendes, el capital i la massa salarial. L’objectiu és limitar les pèrdues de tributació associades als preus de transferència.
 • Eliminarem els privilegis fiscals i la majoria de les deduccions, per a això controlarem els aspectes clau, com els preus de transferència o la deducció de despeses financeres. Els beneficis fiscals que es mantinguin hauran d’estar degudament justificats atenent als seus efectes sobre la productivitat i la creació d’ocupació.
 • Introduirem un impost mínim per a les grans empreses que contribueixi a recuperar la recaptació d’aquest tribut i al estabilitzar-la en el temps.
 • Establirem un tipus diferenciat en funció de la destinació dels beneficis: un tipus estàndard per als beneficis distribuïts als accionistes (30%) i un tipus inferior (25%) per als beneficis reinvertits productivament a l’empresa, en particular en activitats d’ampliació i renovació de béns d’equip i activitats d’R + d + i. Aquesta reinversió dels beneficis ha de ser verificada per l’Administració i els representants dels treballadors.
 • Eliminarem les possibilitats d’utilitzar societats com pantalles per l’elusió fiscal, per disminuir la tributació de rendes obtingudes a l’estranger o per canalitzar rendes particulars.
 • Modificació de l’IVA, amb una estructura de tipus que mantinguin en el possible la recaptació, però que millorin el seu impacte redistributiu i limitin la seva regressivitat:
 • Augmentarem els aliments i les begudes no alcohòliques als quals s’aplica el tipus superreduït del 4% (en tot cas, s’exclouen aquells per als quals resulti desaconsellable aquest augment per motius de salut pública) i aplicarem el tipus reduït del 10% a tots els subministraments bàsics (calefacció, gas, electricitat) als quals se’ls apliqui el tipus general del 21% en aquest moment.
 • Reduirem el tipus aplicable a productes de gran interès social com són els productes culturals i escolars.
 • Es buscarà una figura tributària per gravar articles de luxe de manera que, almenys de manera parcial, es compensi la caiguda de la recaptació com a conseqüència de les reduccions anteriors.
 • Introduirem el criteri de l’IVA atès que, tal com està plantejat actualment, l’IVA de caixa no és útil per a les pimes, ja que les grans empreses rebutgen a les pimes que l’utilitzen per poder deduir l’IVA abans de pagar les factures. L’única forma que resulti efectiu és fer-ho obligatori per a totes les empreses.
 • Establirem una fiscalitat verda que desincentivi l’ús de fonts d’energia contaminants i incentivi l’ús de les renovables i l’eficiència energètica, i impulsarem la convergència de la pressió fiscal mediambiental espanyola (1,6% del PIB) cap a la mitjana de la Unió Europea (2,4% del PIB). Per a això:
 • Reformarem els impostos sobre els hidrocarburs i sobre el carbó, i en particular revisarem els beneficis fiscals existents.
 • Aplicarem una exempció de l’impost sobre la producció de l’electricitat per a les instal·lacions renovables de menys de 100 quilowatts.
 • Igualarem els tipus impositius sobre la gasolina i el gasoil.
 • Reformarem l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per prendre en consideració les característiques contaminants dels vehicles.
 • Estudiarem la possibilitat d’establir taxes per l’ús de determinades infraestructures de transport.
 • Estudiarem l’aplicació d’impostos de congestió en certes ciutats per incentivar el transport públic.
 • Establirem un preu mínim en els drets d’emissió de CO2.
 • Un nou «impost de solidaritat» a les entitats financeres privades amb caràcter extraordinari per tal de recuperar de forma progressiva les quantitats que el sector ha rebut directament en forma d’ajuts públics. Aquest impost serà extraordinari, s’aplicarà sobre els beneficis i tindrà un caràcter transitori durant una legislatura.
 • Avanç cap a l’impost sobre transaccions financeres (ITF) per controlar, registrar i desincentivar les transaccions més especulatives. Ens comprometem a que, com a mínim, Espanya sigui pionera en la implantació de l’acord aconseguit en 2012 per onze països de la Unió Europea, que consisteix a aplicar un impost del 0,1% sobre la compra i la venda d’accions i bons, i un altre del 0,01% sobre els productes derivats. Aquest impost el pagaran les entitats bancàries, gestors de fons d’alt risc i altres institucions financeres.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *