Novetats fiscals en els Pressupostos 2017

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 presenten en l’àmbit tributari diverses mesures, destacant principalment les modificacions en l’IVA, en l’Impost sobre Societats i en Transmissions Patrimonials. Les repassem.

IVA

1.1 Exempció en operacions interiors: operacions financeres

S’estableix que estaran exemptes de l’IVA els lliuraments de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

1.2 Tipus impositius reduïts

Lliuraments de béns:

 • A les muntures per a ulleres graduades se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment se’ls aplicava el tipus general), per, d’aquesta manera, alinear la seva tributació amb la que és aplicable a les ulleres i lents graduades.

Prestacions de serveis:

 • Als serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).
 • Als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals en viu, se’ls aplica el tipus impositiu del 10 per cent (anteriorment a aquests serveis se’ls aplicava el tipus general).

Impost sobre Societats

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, es modifica la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals ia la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals.

2.1. Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals

 • S’eleven els percentatges de la deducció: 25% respecte del primer milió d’euros (anteriorment 20%) i 20% sobre l’excés (anteriorment 18%).
 • Els certificats de nacionalitat poden ser emesos no solament per l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals sinó també per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria.
 • El límit existent que no pot superar conjuntament amb la resta d’ajuts percebuts pel contribuent el 50% del cost de producció s’eleva fins al:
  • 60% en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un Estat membre de la UE i en què participen productors de més d’un Estat membre.
  • 70% en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador el pressupost de producció no superi 1 milió d’euros.

2.2. Deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals

 • S’incrementa del 15% al 20% el percentatge de deducció de les despeses realitzades en territori espanyol, sempre que les despeses realitzades en territori espanyol siguin, almenys, d’1 milió d’euros.
 • S’augmenta la base de la deducció que estarà constituïda pels següents despeses realitzades en territori espanyol directament relacionats amb la producció:
  • Les despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, amb el límit de 100.000 euros per persona (anteriorment, era de 50.000 €).
  • Les despeses derivades de la utilització d’indústries tècniques i altres proveïdors.
 • El límit existent que l’import de la deducció no pot ser superior a 2,5 milions d’euros, per cada producció realitzada, s’eleva a 3 milions d’euros.

ITP i AJD

3.1. Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris

S’actualitza amb efectes des del 29 de juny de 2017, l’escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l’1 per cent.

Impost sobre Hidrocarburs

4.1 Devolució parcial pel gasoil emprat en l’agricultura i ramaderia.

Amb efectes retroactius des l’1 de juliol de 2016, es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoil utilitzat en l’agricultura i ramaderia, passant el tipus aplicable de 78,71 euros per 1.000 litres a 63,71 euros per 1.000 litres , a fi d’adequar la normativa interna al Dret de la Unió Europea.

 

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *