Novetats en els informes de vida laboral dels treballadors

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha començat la campanya d’informació relativa a les Vides Laborals i Bases de Cotització dels treballadors.

L’objectiu de l’Informe i de les novetats que s’afegeixen en aquesta campanya és oferir una informació cada vegada més completa als treballadors sobre la seva vida laboral, les bases de cotització, grups de cotització i altres dades que resulten determinants a l’hora de calcular la seva futura pensió, així com per detectar possibles errors en la seva situació d’alta.

La principal novetat d’aquest any és que els treballadors que hagin estat donats d’alta en algun moment de l’any 2018 a empreses que utilitzin el Sistema de liquidació Directa rebran un segon informe sota el títol “Informació d’interès de la seva cotització a l’any 2018” . Aquest informe complementari ofereix informació sobre diversos aspectes:

  • Bases de cotització per contingències comunes, amb informació sobre la base acumulada anual i un gràfic evolutiu de les bases mensuals de cotització en 2018.
  • Quotes: L’informe recull l’import de les quotes abonades a la Seguretat Social durant 2018, distingint l’aportació de l’empresa i la de el propi treballador.
  • Les relacions laborals mantingudes en 2018 com ocupador de llar amb el Codi de Compte de Cotització assignat, dades de les empleades contractades en 2018, dies d’alta i import de les retribucions.
  • Situacions d’incapacitat temporal i de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància, l’any 2018.
  • Altes anul·lades en 2018 per Autoritzats RED, si n’hi ha.
  • Situació sobre l’ingrés de quotes de la Seguretat Social com a responsable de l’ingrés, en els casos en què el treballador és el responsable de l’ingrés.

Pel que fa a l’informe de vida laboral i Bases de Cotització pròpiament dit, les novetats més importants són:

  • Incloure les bases de cotització completes de 2017, 2018 i des de gener de 2019 fins a l’últim mes disponible (en l’actualitat, setembre).
  • Informació relativa a l’conveni o convenis col·lectius declarats per l’empresa i aplicables a treballador.
  • Informació sobre les bases de cotització dels últims 21 anys per als treballadors amb 60 o més anys d’edat, que serà la utilitzada per al càlcul de la seva futura pensió de jubilació.

L’informe recull també dades relatives a l’coeficient a temps parcial per a aquesta modalitat de contractes, i altres dades habituals com les dades identificatives de l’treballador, un resum de l’total de dies en alta, la situació laboral actual, dades de l’empresa i les dades habituals relatius a la vida laboral de l’treballador des del seu primer alta fins al moment actual.

La Seguretat Social recorda als treballadors la necessitat de comprovar que totes aquestes dades són correctes, ja que són fonamentals a l’hora de rebre prestacions com les pensions de jubilació o la maternitat o paternitat, la regulació exigeix uns períodes mínims de cotització. En el cas de les pensions, la quantia es correspon amb les bases de cotització i el nombre d’anys cotitzats.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.