Noves línies ICO per finançar empreses i autònoms

S’ha aprovat el tercer tram de la Línia d’Avals per a garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, per valor de 24.500 milions d’euros.

L’Acord estableix de forma específica que les empreses hauran d’emprar el finançament avalada per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i proveïdors, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries, sense que pugui, en cap cas, destinar-se a l’pagament de dividends ni de dividends a compte.

20.000 milions per a autònoms, pimes i empreses

El finançament destinada a la cobertura de préstecs atorgats a autònoms i empreses manté les mateixes característiques i el mateix procediment de tramitació dels trams inicials. Dels 20.000 milions activats, es reserven 10.000 milions per garantir préstecs d’autònoms i pimes i els altres 10.000 milions per avalar préstecs de la resta d’empreses, de major grandària.

Podran sol·licitar aquests avals els autònoms, pimes i empreses afectats pels efectes econòmics de l’COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020 i no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% en el cas de les operacions de renovació. Els avals tindran una vigència igual a el termini de l’préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

L’Acord de Consell de Ministres reforça i precisa les característiques per als beneficiaris. Amb aquest objectiu, s’inclou expressament la prohibició que les entitats financeres puguin carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client. Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els acords i en el contracte marc amb l’ICO, i es recorda que els incompliments materials de les seves obligacions es consideren infracció de disciplina.

4.000 milions per garantir emissions de pagarés

El Consell de Ministres ha aprovat també una dotació de 4.000 milions d’euros addicionals a càrrec de la línia d’avals de l’ICO per garantir les emissions d’empreses no financeres de l’Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Podran optar a aquests avals les empreses amb seu social a Espanya i que tinguin un programa de pagarés incorporat a l’MARF abans de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 15/2020 de 21 d’abril, sempre que no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea i que els pagarés s’emetin abans de el 30 de setembre de 2020.

L’import màxim de l’aval serà de el 70% de l’principal de cadascuna de les emissions i el termini màxim de 24 mesos. El cost serà de 30 punts bàsics per avals amb venciment de fins a 12 mesos i de 60 punts bàsics per avals amb venciment entre 13 i 24 mesos.

La gestió d’aquests avals serà realitzada per l’ICO en col·laboració amb Borses i Mercats Espanyols (BME). Les dues institucions han de subscriure un contracte marc amb cadascuna de les empreses no financeres que vulguin beneficiar-se de l’aval per les seves emissions de pagarés i amb les entitats col·locadores que participin en el programa d’emissió de pagarés.

500 milions per reforçar els avals de CERSA

Així mateix, s’han aprovat 500 milions per reforçar els avals concedits per la Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA) i augmentar la capacitat de les Societats de Garantia Recíproca de les comunitats autònomes.

L’aval màxim serà de l’80%, si bé podrà variar en cada operació per complementar l’aval que també concedeix el Fons Europeu d’Inversions (FEI) a CERSA, sense que ambdós avals puguin superar conjuntament el 90%.

El termini màxim de l’aval serà de cinc anys. Per a la gestió dels avals, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital subscriurà un contracte marc amb CERSA.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.