Nous ajuts directes a autònoms i empreses

El Govern posa en marxa el Reial decret llei que estableix una línia de 7.000 milions d’euros per a la reactivació econòmica. L’hi expliquem.

Qui es pot beneficiar d’aquests ajuts?

Empresaris, professionals i pimes.

Es consideren destinataris els empresaris o professionals i entitats que:

– Desenvolupin una activitat inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- i continuïn exercint-la en el moment de la sol·licitud.

Quan es tracti de grups, bé l’entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, hi haurà hagut de realitzar i continuar desenvolupant a l’almenys una de les activitats previstes en els codis de la CNAE com a activitat principal.

– Tinguin un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o tribut indirecte equivalent en 2020 a una caiguda de més d’un 30% respecte a 2019.

Exclusions

En cap cas es consideren destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si s’escau, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost de la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Quina és la quantitat de les ajudes?

L’ajut màxim que es concedirà serà de:

a) 3.000 € quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb independència que realitzi altres activitats en règim d’estimació directa, fins i tot quan s’hagi renunciat a el règim de estimació objectiva per 2021

Quan el beneficiari hagi aplicat el règim d’estimació objectiva en 2019 o 2020 no serà necessari complir el requisit d’elegibilitat de caiguda de més de l’30% en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 respecte a 2019

b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d’un 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà de:

· El 40% de la caiguda de l’volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors. Ordre HAC / 348/2021, de 12 d’abril.

· El 20% de l’import de la caiguda de l’volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.

El nombre d’empleats es calcularà tenint en compte el nombre mitjà en 2020 de perceptors de rendiments dineraris de la feina consignats en les declaracions mensuals o trimestrals, de retencions i ingressos a compte (model 111)

Presentació de les sol·licituds

Es podrà concórrer a convocatòries realitzades per diferents comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a l’assignació de les ajudes directes excepte quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats:

· Amb un volum d’operacions en 2020 inferior o igual a 10 milions d’euros i

· No apliquin el règim de grups en l’Impost sobre Societats

La resta de grups i empresaris, professionals o entitats amb un volum d’operacions el 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una Ciutat Autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris.

La distribució de la caiguda de l’volum d’operacions entre els territoris en què operin els sol·licitants de les ajudes s’efectuarà a partir de les retribucions de la feina personal consignades en la declaració informativa resum anual de retencions i ingressos a compte, les quals seran atribuïdes a cada territori en funció de la residència dels perceptors.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.