Nou servei de consulta de quotes per a autònoms

La TGSS posa en marxa un nou servei en el seu seu electrònica perquè les persones treballadores autònomes puguin consultar cada mes la quota que se li carregarà en compte l’últim dia hàbil d’aquest mes.

Des del mateix dia 26 de cada mes: Els treballadors inclosos en aquest règim podran consultar la quota corresponent a aquest mes que se li carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil del mes i la quota, si escau, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries que es carregaran al seu compte bancari en aquest mes.

Un exemple pràctic: a partir de el dia 26 de febrer de 2021 es podrà consultar a través d’aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de febrer i la liquidació complementària corresponent a el mes de gener de 2020 per l’increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l’activitat.

A més, podran comprovar en qualsevol moment les quotes ja emeses per la TGSS per al seu càrrec en el corresponent compte bancari des de juliol de 2018, data en la qual es va implantar a l’entitat el procediment d’emissió de càrrecs d’acord amb els requisits establerts per la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador, de manera que no serveix per acreditar que es troba a l’corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Així mateix, la informació obtinguda a través d’aquest nou servei no podrà utilitzar-se, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només pot realitzar-se mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.