Modificacions de la base de cotització com a autònom fins al 31 de desembre

Si està interessat en modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització de l’Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Està modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització pot modificar fàcilment i de forma telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi

Com ja li hem vingut informant, des del passat 2018.01.01, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins llavors, només es permeten 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent, i abans de el primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).

Doncs bé, li recordem que fins el 31 desembre de 2019 inclusivament, i amb efectes per l’1 de gener de 2020, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització de l’Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Poden escollir la base de cotització que vulguin entre el mínim de 944,40 euros mensuals i el màxim de 4.070,10 euros mensuals. En funció d’aquesta decisió, pagarà més o menys quota.

A més, també pot demanar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, la qual cosa ha de comunicar també abans de l’ 1 gener 2020.

Bases de cotització aplicables el 2019

  • Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals.
  • Base màxima de cotització: 4070,10 euros mensuals.
  • Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans de el 30 de juny de 2019, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol de el mateix any, o que es tracti de l’cònjuge supervivent d’titular de l’negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se a el front d’ell mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.
  • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin complerta l’edat de 48 o més anys estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti de l’cònjuge supervivent de l’ titular de l’negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se a el front d’ell mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944 , 40 i 2.077,80 euros mensuals.
  • No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de el sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindran les següents quanties:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 7% amb el límit de la base màxima .

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hi ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.214,10 euros mensuals, el que implica una quota mínima mensual d’autònoms de 364,20 euros mensuals (grup de cotització 1 de l’Règim General).