Mesures laborals per a la nova normalitat

Les empreses han de garantir la distància entre empleats, facilitar desinfectants i mantenir el teletreball com a opció prioritària.

S’ha publicat en el BOE del dia 10 de juny 2020, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, més conegut com el Decret de l’anomenada “nova normalitat” aprovat pel Govern.

A l’entorn de treball s’estableixen les següents obligacions per al titular de l’activitat econòmica o, si s’escau, per al director dels centres i entitats, i això sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normes laborals que siguin aplicables:

1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

2. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

3. Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat de 1,5 metres entre el personal o, quan això no sigui possible, proporcionar EPI adequats a el nivell de risc.

4. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de persones treballadores com de clients o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

5. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús de l’teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

A més, quan una persona treballadora comenci a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, segueix establint l’obligació tant de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si s’escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals, com la de col·locar-se una mascareta i seguir les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Aquestes mesures de prevenció i higiene bàsiques, sense perjudici de les que s’estableixin per les administracions competents sobretot en matèria d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament, s’aplicaran a tots els sectors d’activitat i en particular en els centres, serveis i establiments sanitaris (art. 8), en els centres docents (art. 9), en els centres residencials de caràcter social (art. 10), en els establiments comercials (art. 11), en els hotels i allotjaments turístics (art. 12 ), en les activitats d’hostaleria i restauració (art. 13), en museus, biblioteques, arxius o monuments, així com en establiments d’espectacles públics i d’altres activitats recreatives (art. 14) i en instal·lacions esportives (art. 15) .

L’incompliment d’aquestes obligacions seran sancionades, sens perjudici de la responsabilitat que recaigui en l’ordre laboral, d’acord amb el que disposa la Llei General de Salut Pública.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.