Més control sobre les mesures sanitàries en els centres de treball

El Reial decret llei 26/2020, habilita la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) per vigilar el compliment de les obligacions exigibles en matèria d’higiene en els centres de treball. L’informem:

La modificació suposa:

1. Habilitar els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), així com als funcionaris de les administracions de les comunitats autònomes a què es refereix l’article 9.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, per vigilar i requerir, i, si escau, estendre actes d’infracció, en relació amb el compliment per part de l’ocupador de les següents obligacions en matèria de prevenció i higiene dels centres de treball quan afectin les persones treballadores (establertes en l’art. 7.1 a), b), c), id RDL 21/2020):

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors i, quan això no sigui possible, proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.

d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

2. Establir un tipus infractor específic i autònom que conté la conducta empresarial consistent en incomplir les obligacions que acaben d’assenyalar, que es qualifica com a infracció greu, i que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals per la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

En el cas d’incompliments de les administracions públiques, es procedirà d’acord amb el procediment especial previst en el Reial Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d’actuació de la ITSS i per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, oa la normativa autonòmica d’aplicació.

Finalment, cal tenir en compte que aquesta habilitació extraordinària estarà vigent fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.