L’absentisme ja no és motiu d’acomiadament

El Consell de Ministres ha derogat l’acomiadament objectiu per acumulació d’absències a la feina justificades, incloses les baixes mèdiques de curta durada, que estableix l’Estatut dels Treballadors.

La reforma laboral de 2012 permetia l’extinció de el contracte per causes objectives, davant faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.

A la pràctica, aquesta modalitat d’acomiadament per causes objectives permet fer fora un treballador -amb una indemnització de 20 dies per any treballat- per faltar al seu lloc vuit dies amb baixa mèdica en dos mesos consecutius, amb algunes excepcions.

Aquesta possibilitat (tot i haver estat avalada recentment pel Tribunal Constitucional) ha estat ara derogada pel Reial decret llei 4/2020, publicat al BOE del dia 2020.02.19 i amb entrada en vigor des del dia 20- 02-2020.

La supressió d’aquest precepte, impulsada des del Ministeri de Treball i Economia Social, respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores, especialment les que pateixen alguna discapacitat, pateixen malalties cròniques o de llarga durada o que es dediquen a l’ cura de persones dependents, que són, majoritàriament, dones.

En la seva àmplia exposició de motius el Reial decret llei 4/2020, fa referència tant a la Sentència de Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 d’octubre, on s’havia dictaminat que l’article 52 d) de l’ET no era contrari a la Constitució espanyola, perquè no vulnerava ni el dret a la integritat física (art. 15 CE), ni el dret a la feina (art. 35.1 CE), ni el dret a la protecció de la salut (art. 43.1 CE), com a la Sentència de l’TJUE, de 18 de gener de 2018, on es dictaminava que l’art. 52 d) ET no s’acomoda a la Directiva 2000/1978 / CE de el Consell, de 27 de novembre de 2000, per atemptar a el dret a la no discriminació per raó de la discapacitat, admetent només amb caràcter excepcional, limitat i condicionat el seu aplicació quan existís anàlisi d’adequació i proporcionalitat.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.