La jornada laboral haurà de ser registrada diàriament

Aquesta obligació entrarà en vigor el proper 12 de maig 2019. Així doncs, a partir d’aquesta data haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els seus empleats incloent l’hora concreta d’inici i de final de la jornada.

Al BOE el dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, que inclou, entre altres mesures , determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Per tant, a partir del 12 de maig, es creen els registres d’entrada i sortida de cada treballador, que hauran de tenir totes les empreses i que serviran per controlar que no s’excedeixin les jornades laborals màximes exigides en la normativa i que, si cas, es retribueixen les hores extres.

Atenció. Cal tenir en compte que aquesta norma, haurà de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés en el termini de 30 dies hàbils des de la publicació de la citada norma (en haver-se dissolt el Congrés dels Diputats el passat 5 de març de 2019

Regulació vigent fins al 12 maig 2019

Fins ara, la seva empresa tenia l’obligació de registrar la jornada dels seus treballadors a temps parcial i d’efectuar una totalització mensual. També havia de lliurar, juntament amb la nòmina, una còpia d’aquest registre a l’empleat, reflectint el resum de les hores realitzades cada mes (ja fossin ordinàries o complementàries).

Què ha de tenir en compte a partir del 12 de maig?

El Reial decret llei 8/2019 modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, amb efectes des del 12 de maig de 2019, per establir l’obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la plantilla, incloent la dels contractats a jornada completa.

En concret, s’estableix l’obligació de:

  • Les empreses de garantir el registre horari de la jornada que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix a propi precepte estatutari.
  • Organitzar i documentar el registre de jornada bé mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, mitjançant decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants dels treballadors en l’empresa (Per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida).
    Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
    Atenció. Aquesta obligació de registre de jornada afecta totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector, mida de la plantilla ni altres motius. Cadascuna d’elles haurà d’acordar les condicions en les quals s’aplica el registre.
  • Finalment, assenyalar que la norma assenyala la possibilitat del Govern d’establir -a més de les ja previstes ampliacions sobre limitacions de la jornada de treball i dels descansos- especialitats en les obligacions de registre de jornada per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin. Això, a proposta de la titularitat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i sempre prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

Infracció greu

Finalment, cal assenyalar que la norma modifica l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria.

Això implicarà que podria derivar proposta de sanció amb causa tant en la no instauració del registre de jornada, com en un incompliment referit a la conservació de les dades del registre, o a la participació dels representants legals dels treballadors en la seva confecció. Recordem que la sanció derivada d’una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació podria ser sancionada amb una multa de, entre 626 i 6.250 €.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *