Fonaments econòmics i jurídics del matrimoni

En aquestes dates és quan més separacions i divorcis es registren. Repassem què implica contreure matrimoni tant legal com econòmicament, que després tindrà un impacte important en el procés de desvinculació conjugal.

El dret matrimonial regula les conseqüències jurídiques que neixen de les relacions matrimonials. Per això, es compon per les normes jurídiques que regulen la institució del matrimoni.

El matrimoni és la institució que estableix un vincle conjugal entre dues persones físiques convertint-les en cònjuges. Aquest vincle implica el sorgiment d’una sèrie de drets i obligacions entre les dues persones.

Com es determina el règim econòmic matrimonial?

O dit d’una altra manera, ¿en virtut de quina se sotmetrà el matrimoni al règim general del Codi Civil o a algun dels règims forals específics?

Les regles per a l’aplicació d’unes lleis o altres són els següents:

1ª.- En principi, la llei aplicable al matrimoni serà la llei personal comú que tinguin els esposos en la data de contraure’l

2ª.- Si no, la llei personal o la residència habitual de qualsevol d’ells triada per ambdós en document públic atorgat abans de la celebració del matrimoni

3ª.- A falta d’elecció, serà aplicable la de la residència habitual comuna immediatament posterior a la celebració del matrimoni

4ª.- A falta d’aquesta residència, per la del lloc de celebració del matrimoni

Què règims matrimonials tenim a Espanya?

Encara que el nostre (s) ordenament (s) jurídic (s) contemplen una àmplia possibilitat de règims matrimonials als quals els cònjuges poden acudir per a regular el funcionament, -bàsicament el econòmic-, d’aquesta nova entitat, els fonamentals són aquests tres (el resta, són variacions o combinacions d’ells):

RÈGIM DE GUANYS: Aquest règim matrimonial distingeix dos períodes temporals:

Abans del matrimoni: Cada cònjuge continua sent el titular exclusiu dels drets i obligacions, llevat que s’incorporin a la massa de guanys.

A més, es consideren propis de cada cònjuge els béns i drets adquirits en qualsevol moment per herència o donació gratuïta, els objectes personals i els afectes a l’activitat professional de cada cònjuge.

A partir del matrimoni: els guanys i les pèrdues obtingudes durant el matrimoni s’entenen comuns, sense que hi hagi distinció de les mateixes en funció de quina cònjuge les hagi generat.

Els cònjuges han de ser partícips per igual de la societat de guanys i per a l’administració del patrimoni conjugal s’exigirà el consentiment d’ambdós cònjuges, amb l’excepció d’aquells actes urgentíssims, inajornables o d’extrema necessitat.

La societat de guanys només es podrà dissoldre en cas de dissolució del matrimoni, defunció d’un dels cònjuges, decisió judicial o canvi de règim econòmic-matrimonial.

Aquest és el règim establert per defecte en tot el territori espanyol si no hi ha capitulacions matrimonials pel mig (llevat que hi hagi un règim foral aplicable).

RÈGIM DE PARTICIPACIÓ: Es pot qualificar com un règim de caràcter residual o minoritari, ja que és el menys habitual a l’actualitat.

A grans trets, aquest règim estableix que tots els béns de tots dos cònjuges, tant aquells generats durant el matrimoni com anteriors a aquest, seran considerats a tots els efectes com guanys. Però, compte, això suposa incorporar al patrimoni comú, no només els béns i drets, sinó també tots els deutes i obligacions contrets per ambdós cònjuges amb anterioritat al matrimoni.

Règim de separació de béns: És el règim que s’estableix per defecte a Catalunya i les Illes Balears, llevat capitulacions matrimonials.

En aquest règim els béns obtinguts per cada un dels cònjuges, tant abans del matrimoni com durant el mateix, són privatius del seu titular i no s’aporten a cap patrimoni comú. De la mateixa manera, cada cònjuge gaudeix de plena independència en la gestió dels seus béns propis, podent-los administrar, gravar o alienar amb total llibertat, sense necessitat del consentiment de l’altra part.

Sobre els deutes contrets individualment, seran responsabilitat exclusiva del cònjuge que les hagi contret. En canvi, els deutes contrets conjuntament seran responsabilitat de tots dos.

És un règim útil en el supòsit, per exemple, que un o tots dos cònjuges es dediquin a activitats empresarials o professionals pròpies, ja que d’aquesta manera s’impedeix que unes possibles pèrdues afectin al patrimoni comú del matrimoni.

Què són les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials no són ni més (ni menys) que un contracte celebrat entre els cònjuges, -o abans de la celebració del matrimoni-, on s’estableixen determinades condicions que afecten el matrimoni, com poden ser:

Clàusules de convivència.

Regles a aplicar en cas de crisi o ruptura: prestació compensatòria o per raó de treball, l’atribució de l’habitatge familiar o els aliments i custòdia de fills menors.
Establiment de normes de caràcter econòmic. A través de les capitulacions es pot modificar el règim econòmic matrimonial. Així mateix es poden realitzar donacions i transmissions de béns i drets, de forma anàloga a com es farien en un testament, però en vida de l’atorgant.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *