Es preparen més mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal. S’ha ordenat la seva remissió a les Corts Generals que iniciarà ara el seu tràmit parlamentari. Li expliquem algunes claus.

Enduriment de la limitació dels pagaments en efectiu

Aquest projecte de Llei modifica la limitació de l’pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques que passarà de 2.500 a 1.000 euros, en el supòsit d’operacions entre empresaris.

Tenint en compte que la utilització de mitjans de pagament en efectiu facilita els comportaments defraudatoris, en nom d’aprofundir en la lluita contra el frau, es disminueix el límit general d’aquest tipus de pagaments. No obstant això, per minimitzar els efectes col·laterals en petites economies domèstiques es manté el límit de 2.500 euros per als pagaments realitzats per particulars.

Al seu torn, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 10.000 euros en el cas de particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya. Amb això, es persegueix restringir aquestes operacions que, a l’ésser en efectiu, són més difícilment rastrejables i poden facilitar, per tant, el frau.

Prohibició d’amnisties fiscals

Una altra mesura que es contempla és la prohibició per llei d’amnisties fiscals, que afectarà grans fortunes i patrimonis. Es considera pertinent reconèixer de forma expressa la prohibició de qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui la disminució de la quantia del deute tributari. S’impedeix així que hi hagi beneficis tributaris injustificats que suposin la fallida de l’deure de contribuir a l’sosteniment de les despeses de l’Estat.

Ampliació de la llista de deutors de la Hisenda Pública

Aquest projecte de Llei disminueix d’un milió a 600.000 euros, l’import la superació comporta la inclusió en l’esmentat llistat. L’objectiu és fomentar l’ingrés de deutes per part dels grans deutors amb la Hisenda Pública.

Així mateix, s’inclou expressament en la llista de deutors a la Hisenda Pública, al costat dels deutors principals, als responsables solidaris. Amb això es persegueix que les implicacions d’aparèixer en el llistat arribin en major mesura als veritables responsables dels deutes.

Lluita contra els paradisos fiscals

Una altra mesura inclosa en el projecte de llei és l’actualització i ampliació de l’concepte de paradís fiscal que passen a denominar-se jurisdiccions no cooperatives, terme utilitzat internacionalment.

El concepte de paradís fiscal s’amplia atenent a criteris d’equitat fiscal i transparència. Així, s’inclouran en la llista de paradisos, per exemple, els territoris que facilitin l’existència de societats extraterritorials per atreure beneficis sense activitat econòmica real, o aquells on hi hagi opacitat i falta de transparència, o territoris amb els quals no existeixi un efectiu intercanvi d’informació sobre el titular real dels béns o drets, o on hi hagi una baixa o nul·la tributació (fins ara només s’incloïa el concepte de nul·la tributació).

Així mateix, s’inclouran els règims fiscals preferencials que resultin perjudicials, establerts en territoris que faciliten el frau, per exemple, règims que donen un tracte de favor als no residents respecte als residents.

A més, s’habilitarà a Govern per actualitzar la llista de paradisos fiscals, que haurà de ser revisada periòdicament, amb un enfocament dinàmic.

Mesures antielusió fiscal

Aquest projecte de Llei també preveu la transposició de la Directiva europea antielusió fiscal, coneguda com ATAD, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal, que incideixen directament en el mercat interior. La directiva incorpora diverses de les matèries tractades en els informes de l’OCDE de el Pla d’acció per a evitar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Pla BEPS)

En aquest projecte de llei, s’incorporen a la legislació espanyola, els àmbits de la directiva relatius a la Transparència Fiscal Internacional (TFI) i a la imposició de sortida o “Exit Tax”.

D’una banda, per reforçar la tributació a Espanya de rendes que es venien localitzant en territoris de baixa fiscalitat, i així evitar la seva deslocalització.

D’altra banda, es persegueix assegurar que les empreses que es traslladin a un altre país no deixin de tributar per bases imposables que legalment han de quedar gravades a Espanya.

Així, amb el “Exit Tax” es busca garantir que, quan una empresa traslladi els seus actius o la seva residència fiscal fora de l’Estat, aquest Estat greu el valor econòmic de qualsevol plusvàlua creada en el seu territori, tot i que la plusvàlua en qüestió encara no hagi realitzat en el moment de l’trasllat d’actius. D’aquesta manera, s’aconsegueix que tributin a Espanya les plusvàlues generades quan una societat trasllada la seva residència fiscal a l’estranger.

Compliment voluntari de les obligacions

D’altra banda, el Projecte de Llei conté actuacions per alleugerir el volum de litigiositat amb els contribuents i fomentar el pagament voluntari. Es contemplen canvis en el règim de reduccions aplicables a les sancions tributàries i en el règim de recàrrecs per aconseguir una major simplificació i afavorir el pagament voluntari.

Així mateix, inclou mesures per reforçar el control dels operadors de el joc, que hauran de col·laborar en la lluita contra el frau en aquesta activitat. S’habiliten mecanismes per lluitar contra la manipulació de les competicions esportives i combatre el frau que pot produir-se en les apostes esportives.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.