En marxa la campanya de l’Impost de Societats 2019

Des de l’1 de juliol de 2020 l’Agència Tributària ha posat en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2019 que està condicionada, a més, per les circumstàncies especials que tenim pel COVID-19.

Aquesta campanya de Societats està condicionada per l’ampliació dels terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals com a conseqüència de la crisi sanitària i, d’acord amb això, es va regular la possibilitat de presentar una segona declaració de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020, si els comptes anuals finalment aprovades difereixen de la informació comptable tinguda en compte per a la preparació de la declaració a presentar en període voluntari.

En aquest sentit, el termini per formular els comptes anuals que no hagués acabat quan es va declarar l’estat d’alarma -14 de març passat- finalitza l’1 de setembre proper i per a aquestes entitats, el termini d’aprovació per la Junta General dels comptes de l’exercici acabarà l’1 de novembre.

Com el termini per declarar l’Impost sobre Societats és de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, amb els terminis mercantils establerts podria succeir que determinades entitats haguessin de presentar l’autoliquidació d’aquest impost abans que haguessin aprovat seus comptes. Malgrat això, el Govern ha decidit no alterar el termini per autoliquidar l’impost, que seguirà sent l’esmentat -per entitats amb exercici coincident amb l’any natural de l’1 a el 27 de juliol de 2020, perquè el 25 i 26 són dies inhábiles- . No obstant això, si a la fi d’aquest termini l’entitat no hagués aprovat comptes, aquesta declaració es realitzarà amb els “comptes anuals disponibles” que, en última instància, seran les resultants de la comptabilitat portada d’acord a el Codi de Comerç.

En cas que, finalment, els comptes aprovats fossin diferents a les utilitzades en la declaració, l’entitat presentarà una nova -fins el 30 de novembre de 2020 com a màxim- tenint l’autoliquidació uns efectes molt concrets que detalla la norma.

La resta de novetats de la campanya, més que normatives, que són poques, són novetats gestores.

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (aquest any a l’ésser dissabte el 25 de juliol, el termini acaba el 27 de juliol), per entitats el període impositiu de 2019 coincideixi amb l’any natural. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació de l’pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’2020.07.01 a l’2020.07.20, ambdós inclosos, si bé pot realitzar-se en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvis o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en què es domicilia el pagament . En els supòsits de domiciliació bancària dels pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de dipòsit.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Recordeu que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels Models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost.

Sobre estan subjectes a l’Impost sobre Societats?

La subjecció a l’Impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideren residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels requisits següents:

Que s’hagin constituït conforme a les lleis espanyoles.
Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquests efectes, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

L’Administració tributària pot presumir que una entitat radicada en algun país o territori de nul·la tributació o considerat com a paradís fiscal té la seva residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirectament, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol, o quan la seva activitat principal es desenvolupi en aquest, llevat que aquesta entitat acrediti que la seva direcció i efectiva gestió té lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l’entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.

Concretament, seran contribuents de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol:

Tota classe d’entitats, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.

S’inclouen, entre d’altres:

 • Les societats civils a fi mercantil
 • Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Les societats unipersonals.
 • Les agrupacions d’interès econòmic.
 • Les agrupacions europees d’interès econòmic.Les associacions, fundacions i institucions de tot tipus, tant públiques com privades.
 • Els ens públics (administracions de l’Estat, Administració de les comunitats autònomes, corporacions locals, organismes autònoms, etc.).

A més, les següents entitats, mancades de personalitat jurídica pròpia:

 • Els fons d’inversió regulats en la Llei d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.
 • Les unions temporals d’empreses.
 • Els fons de capital-risc.
 • Els fons de pensions.
 • Els fons de regulació de mercat hipotecari.
 • Els fons de titulització hipotecària.
 • Els fons de titulització d’actius.
 • Els fons de garantia d’inversions.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna.
 • Els fons d’Actius Bancaris.

Els contribuents seran gravats per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s’hagués produït i qualsevol que sigui la residència del pagador.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.