Els treballadors fixos discontinus poden sol·licitar una prestació extraordinària

La sol·licitud s’ha de presentar en els 15 dies següents al fet que es produeixi la situació d’atur per ERTO.

Les persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que hagin estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), se’ls reconeixerà aquesta prestació extraordinària quan deixin d’estar afectats pel ERTO per aconseguir-se la data en què hagi finalitzat el període d’activitat inicialment previst.

Per al reconeixement d’aquesta prestació, haurà de presentar-se per part de l’empresa una sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries, que inclourà a totes les persones que deixin d’estar afectades per l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

Doncs bé, en l’apartat d’informació a les empreses de la pàgina web de l’SEP de l’espai dedicat a les mesures COVID-19 s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectades per ERTO, un cop finalitzada la campanya.

Descarregar: Model de sol·licitud

La durada d’aquesta prestació extraordinària s’estendrà fins el 31 de gener de 2021, tenint en compte que la prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal de la persona treballadora a la seva activitat anterior, estant en aquest cas l’empresa obligada a comunicar a l’entitat gestora la baixa de la persona treballadora en la prestació extraordinària.

En el cas que la persona treballadora iniciï un treball per compte propi o per compte d’altri, però en una empresa diferent d’aquella en la qual tenia subscrit el contracte de treball com a fix discontinu, serà la persona treballadora l’obligada a comunicar la seva baixa a l’entitat gestora.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.