Els repartidors autònoms hauran de ser assalariats d’aquí a tres mesos

Les empreses hauran de donar d’alta als treballadors en la Seguretat Social o recórrer a subcontractes que hagin fet el mateix, alliberant als repartidors de haver d’abonar la quota d’autònoms.

Per tant, aquests empleats deixaran de ser autònoms com fins ara per passar a estar contractats per l’empresa. La norma obliga també a totes les empreses que treballen amb algoritmes a cedir als sindicats la informació que relacionin a aquests amb les condicions de treball.

Es coneix com a “Riders” als treballadors que presten serveis retribuïts de repartiment a través d’empreses que gestionen aquesta tasca mitjançant una plataforma digital com pot ser Deliveroo, Glovo, Stuart, etc.).

D’una banda, s’afegeix una lletra d) a l’apartat 4 de l’article 64 a l’ET, relatiu als drets d’informació i consulta de la representació legal de les persones treballadores per reconèixer el dret de l’comitè d’empresa a «ser informat per l’empresa de els paràmetres, regles i instruccions en els quals es basen els algoritmes o sistemes d’intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir en les condicions de treball, l’accés i manteniment de l’ocupació, inclosa l’elaboració de perfils ».

D’altra banda, elevant a lletra de llei dels criteris i paràmetres assenyalats pel Tribunal Suprem que han culminat amb la Sentència 805/2020, de 25 de setembre, s’afegeix una nova disposició vigesimotercera a l’ET per establir la presumpció de laboralitat de l’activitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el repartiment o distribució de qualsevol tipus de producte de consum o mercaderia, per part de ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d’organització, direcció i control de forma directa, indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorísmica de el servei o de les condicions de treball, a través d’una plataforma digital.

Aquest RDL 9/2021 entrarà en vigor als tres mesos des de la seva publicació al BOE, és a dir el 12 d’agost de 2021.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.