Els comerços han d’aplicar correctament la garantia als seus productes

El setembre és sinònim d’una de les campanyes comercials més importants de l’any. Les empreses que es dediquen a la comercialització de productes a consumidors finals han de conèixer la llei pel que fa a la garantia dels seus productes i els drets i deures dels consumidors. Ho repassem.

En primer lloc, és important saber que el règim legal de les garanties de béns de consum s’aplica als contractes de compravenda de productes (electrodomèstics, roba, calçat, vehicles, …), als contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar (mobles, cortines, …), així com l’aigua o al gas, quan estiguin envasats per a la venda (ampolles, bombones, …). També queda coberta per la garantia la instal·lació del producte, sempre que estigui inclosa en el contracte de compravenda o subministrament i hagi estat realitzada per la part venedora o pel consumidor quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

En segon lloc, ha de saber que segons la normativa vigent en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries, hi ha dos tipus de garantia: la legal i la comercial.

La garantia legal és obligatòria per llei, mentre que la garantia comercial és oferta de manera voluntària per l’empresa o persona venedora, addicional a la garantia legal i mai inferior a aquesta.

 

Garantia legal

És la que que la llei atorga com a dret inapel·lable quan es dóna una relació de consum i comprèn als productes als quals se’ls aplica el règim de garanties. Aquesta garantia obligatòria implica una sèrie de drets: devolució, reparació, rebaixa del preu o resolució del contracte.

Si es tracta d’un producte nou, el termini de protecció que ofereix la garantia és de 2 anys, a comptar de la data que apareix en el tiquet o factura de compra, oa la de l’albarà si el lliurament és posterior. No obstant això, si es tracta d’un producte de segona mà, es pot pactar entre la part venedora i compradora un termini menor de garantia, que mai serà inferior a 1 any. En cas de no pactar cap termini de garantia, s’aplicarà el general de 2 anys.

– Què passa si el defecte o la manca de conformitat sorgeix en els primers 6 mesos, tant si es tracta d’un producte nou, com de segona mà?

Es presumeix que el defecte o falta de conformitat ja existia quan el producte va ser lliurat (defecte d’origen o de fàbrica del producte).

Serà la persona venedora la qual ha de demostrar que el defecte o falta de conformitat no és d’origen sinó que es deu, per exemple, a un mal ús o manteniment donat per la persona consumidora.

– I si el defecte o la manca de conformitat sorgeix a partir dels 6 primers mesos i fins als 2 anys?

Segueix existint garantia legal però en aquesta ocasió correspondria a la persona consumidora demostrar que el defecte o falta de conformitat ja existia en el moment de la venda i que no s’ha donat per mal ús o manteniment del producte per la seva banda (aquesta demostració es realitza , sovint, a través de la realització d’un peritatge per part de la persona consumidora).

Tota persona consumidora que trobi falta de conformitat o defectes en productes en garantia podrà optar per exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes opcions sigui objectivament impossible o desproporcionada.

 

Garantia Comercial

És aquella oferta de manera voluntària per la persona venedora i addicional a la garantia legal. Sempre ha de consistir a una millora de la garantia legal. Si s’ofereix garantia comercial aquesta serà addicional a la garantia legal.

Haurà de ser formalitzada, almenys en castellà, i, a petició de la persona consumidora, per escrit o en qualsevol altre suport durador i directament disponible per a la persona que consumeix i que sigui accessible a aquesta.

La persona consumidora té dret a un adequat servei tècnic i a l’existència de recanvis durant el termini mínim de 5 anys a partir de la data en què el producte deixi de fabricar-se.

 

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *