Els centres de treball s’han d’adaptar per adoptar mesures per prevenir contagis

La ventilació és un aspecte clau per prevenir el coronavirus, ja que la seva transmissió pels aerosols s’ha demostrat com a molt freqüent.

S’han publicat nombrosos estudis i articles sobre el comportament de la SARS-CoV-2, la seva viabilitat, supervivència, propagació i transmissió. En aquest sentit, una de les últimes conclusions llançades per les investigacions i que ha estat acceptada recentment pel Ministeri de Sanitat, és la transmissió d’aquest coronavirus a través dels aerosols.

Considerant aquesta via de transmissió, la ventilació juga un paper clau com a mesura preventiva davant de la propagació de virus en ambients interiors, contribuint a la reducció dels contagis, i així ho ha posat de manifest l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Tal és la seva importància, que la necessitat d’adoptar mesures preventives lligades a la ventilació en els centres de treball s’estableix mitjançant el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta normativa, en el seu article 7, recull un conjunt de mesures de prevenció i higiene a adoptar en els centres de treball, sense perjudici de l’acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable. En concret, estableix la necessitat d ‘ “adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas”.

Amb data 18 de novembre de 2020, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document tècnic al respecte: “Avaluació de el risc de la transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions.”

A la vista del que s’ha exposat i atenent a les noves informacions que sorgeixen en relació amb aquesta via de transmissió, aquest document recull els conceptes bàsics de ventilació com a mesura preventiva davant de la transmissió de la SARS-CoV-2 per aerosols en els centres de treball, així com les fonts d’informació que poden resultar útils, d’acord amb els criteris de les autoritats competents.

 

La ventilació com a mesura preventiva davant de l’coronavirus SARS-CoV-2.pdf

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.