Becarios contratación remuneración

Els becaris: contractació, remuneració i frau laboral

L’estiu acostuma a ser una època on els estudiants s’incorporen al mercat laboral com a becaris, i moltes empreses els acullen per suplir als seus treballadors de vacances. Arran també de la polèmica generada sobre la remuneració dels becaris, resoldrem alguns dubtes sobre aquesta figura.

La figura del becari

El terme becari es refereix al de l’estudiant que realitza pràctiques en una empresa, pública o privada, per adquirir experiència professional, rebi compensació econòmica o no. També és la paraula que defineix la persona que s’incorpora a un projecte d’investigació o que rep un ajut econòmic per a mobilitat o estudis.

Si una empresa vol incorporar a un becari perquè realitzi pràctiques, haurà de signar un conveni de cooperació educativa amb la universitat. En aquests casos no existeix relació laboral (no es tracta d’un contracte de treball en pràctiques). Per tant:

  • No és obligatori abonar cap contraprestació. No obstant això, és freqüent pactar amb la universitat el pagament d’un preu / hora en concepte d’ajuda a l’estudiant. En aquest cas, l’empresa està obligada a donar-lo d’alta i a cotitzar pels tipus reduïts dels contractes per a la formació.
  • Si després de les pràctiques el becari s’incorpora a l’empresa amb un contracte de treball, el temps d’aquestes pràctiques no es computarà a efectes d’antiguitat ni eximirà de la superació del període de prova.

Recordeu que tot i que en el cas dels universitaris s’utilitza la denominació de “pràctiques” (curriculars o extracurriculars), ja que legalment el terme “becari” no existeix, cal diferenciar entre aquestes pràctiques (on no hi ha relació laboral) i la figura del contracte en pràctiques (hi ha relació laboral).

No obstant això, en moltes ocasions els joves que s’incorporen a empreses com a becaris estan realitzant tasques pròpies d’un treballador per compte aliè. És aquí on sorgeix el problema del “fals becari”.

El “fals becari”

La diferència entre una beca i un treball no sempre està clara, sobretot per la manca de definició de què és una beca. La jurisprudència ha anat donant unes pautes per diferenciar-les. Tant en una beca com en un treball es realitza una activitat i es rep uns diners, i aquesta similitud és la que crea els problemes de diferenciació.

A les beques:

  • Es rep una retribució i aquesta retribució és per possibilitar que el becari estudiï i es formi. Els diners són només per facilitar la formació.
  • El becari durant la beca pot produir alguna cosa o realitzar una obra, però aquesta obra o el produït no s’ha de d’incorporar a la producció de l’organisme o empresa en el qual es fa la beca. És a dir, que l’objectiu de la beca no és que el becari produeixi alguna cosa, i que l’organisme o empresa es dediqui a treure profit d’això.
  • El treball que es realitzi deu ser per a benefici sobretot de la formació del becari.
  • L’activitat que es desenvolupi ha de tenir relació directa amb els estudis que s’estan duent a terme i amb la formació que imparteix l’organisme o empresa.

A les feines:

  • Es rep una retribució simplement pel fet de realitzar un treball o un servei, independent de la seva es rep una formació o no. Els diners són a canvi del que s’ha fet.
  • El treball realitzat el rep l’organització o l’empresa i treu un profit d’ell.
  • El treball que es realitza és en benefici de l’empresa, els fruits del treball són de i per a l’empresa.
  • El treball realitzat no té a veure amb els estudis realitzats ni completen la titulació que s’està rebent.

Moltes empreses han estat obligades a reconèixer la relació laboral amb persones que treballaven per a elles com a falsos becaris. Si vostè compta amb estudiants universitaris i d’ FP que realitzen pràctiques a la seva empresa, sàpiga que la Inspecció està revisant la situació dels becaris.

Si els becaris realitzen les mateixes tasques que qualsevol altre empleat, aquesta relació serà laboral. El mateix passarà si es donen altres indicis: si no tenen assignat un tutor, si organitzen les seves tasques de forma autònoma, si estan contractats durant llargs períodes com a becaris (més de sis mesos, per exemple), si desenvolupen moltes més funcions de les previstes en el conveni signat amb la universitat…

Què passa si la relació es considera laboral?

Si la relació és laboral, els becaris es convertiran en fixos. A més, haurà reconèixer l’antiguitat des del primer dia i retribuir segons conveni. A més, la Inspecció li reclamarà les cotitzacions en el règim general ordinari amb un recàrrec del 20% i li sancionarà amb una multa que pot arribar fins als 6.250 euros.

Recordeu que si la beca encobreix realment una relació laboral (perquè el becari està en realitat suplint les funcions que faria un treballador de plantilla), pot denunciar a la seva empresa. En aquest sentit, no oblidi que ara és possible que els becaris, empleats de plantilla, representants dels treballadors o fins i tot qualsevol persona aliena a l’empresa puguin denunciar de forma anònima davant la Inspecció de Treball de l’existència d’un possible frau laboral.

Per tant, revisi aquestes situacions laborals i compta amb el nostre assessorament per prendre les precaucions degudes i no tenir problemes en cas de revisió per la Inspecció de Treball.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *