Els autònoms tenen un subsidi per accident laboral?

La Seguretat Social estableix un ajut per a autònoms que hagin patit un accident laboral.

La Llei General de la Seguretat Social preveu la dotació d’una reserva d’Assistència Social que estarà destinada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a finançar les necessitats sobrevingudes que els treballadors i els seus beneficiaris hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre quan l’accident de treball o la malaltia professional ocorreguts determinin un especial estat o situació de necessitat.

Amb aquesta finalitat, l’assenyalat precepte esmenta, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles: les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Són subjectes protegits d’aquestes prestacions, tant els treballadors com els seus beneficiaris, entenent per aquests les persones que succeeixen en els seus drets a l’treballador mort, com a conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional, inclosa la parella de fet el treballador fins i tot en els casos en els que no tingui drets successoris de l’treballador mort, i ha de trobar-se tots ells en especial estat o situació de necessitat.

Comunicat de l’ATA

Mitjançant un comunicat de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms es recalca que la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat regula ajudes potestatives que les Mútues poden atorgar en casos de necessitat per a aquells treballadors que hagin patit un accident així com el seu cònjuge , parella, fills etc.

Dins de les ajudes potestatives fixades per la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1 b), de l’Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre ,, s’estableix una prestació específica per a les persones treballadores autònomes rebin una ajuda econòmica per afrontar les despeses que suposa eliminar les barreres arquitectòniques de el local on desenvolupi el seu negoci o activitat per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats físiques de l’sorgides després de l’accident de treball o malaltia professional.

Tot i que la nova normativa elimina la resta d’ajudes graciables que constituïen el catàleg de prestacions per a treballadors autònoms creat en el si de la Comissió de Prestacions especials de Mútua Universal -i entre la qual destacava la concessió d’un ajut econòmic per a la contractació d’un treballador durant un any com a màxim que substituís l’autònom accidentat durant la seva recuperació-, la Federació Nacional recorda, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles : les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Les prestacions potestatives que recull aquesta norma podran ser sol·licitades per les persones treballadores autònomes a través de les comissions de prestacions especials de les mútues d’accidents de treball sempre que es justifiqui l’estat de necessitat originat per l’accident o malaltia professional.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.