Els autònoms pluriempleats poden demanar la devolució de les quotes

La Llei de Pressupost Generals de l’Estat per a 2021 estableix aquesta mesura que ja es repeteix anualment des de fa diversos exercicis, i que consisteix en la devolució de quotes als autònoms en situació de pluriactivitat.

Aquests autònoms, que durant l’any 2021, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades a el RETA, com les aportacions empresarials i les corresponents a treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret a al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia 12.917,37 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial, per raó de la seva cotització per contingències comunes.

Sense necessitat de sol·licitud prèvia, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de procedir a abonar dit reintegrament en cas de correspongui, abans de l’1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.