Eleccions 10N: Quins drets i obligacions tenen els treballadors?

Com és habitual en cada convocatòria d’eleccions, sorgeixen dubtes respecte a les condicions en què la plantilla de les empreses pot accedir als permisos retribuïts per exercir el dret al vot o per complir amb l’obligació d’actuar com a membre de mesa electoral o participar com interventor/a.

Intentarem aclarir-ho i donar algunes claus per evitar conflictes:

1. Jo treballo aquell dia, puc anar a votar?

Sí. Les empreses han de concedir als seus treballadors/es un permís de fins a quatre hores dins la seva jornada laboral perquè puguin exercir el dret a vot. La durada del permís dependrà de la coincidència de l’horari laboral amb l’obertura dels col·legis electorals (de 09:00 a 20: 00h.):

  • Coincideix en menys de 2 hores: no tenen dret
  • Coincideix entre 2 i 4 hores: 2 hores de permís
  • Coincideix entre 4 i 6 hores: 3 hores de permís
  • Coincideix en 6 o més hores: 4 hores de permís

Treballadors a temps parcial: el permís es redueix en proporció a la jornada que els correspongui treballar aquest dia.

2. Qui tria l’horari, la meva empresa o jo?

Correspon a l’empresari/a decidir en quin moment pot el treballador/a gaudir d’aquest permís, que haurà de coincidir sempre amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals

3. He de justificar que he votat?

El personal que faci ús del permís haurà de lliurar a l’empresa el justificant acreditatiu d’haver votat, que li serà expedit per la mesa si així ho demana.

4. He estat elegit membre d’una mesa…

Si et correspon participar el 10 de novembre com a membre d’una taula, l’empresa ha de donar-te un permís corresponent a tota la jornada, i a més un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia següent. Aquest és vàlid per a totes les persones treballadores que formen part d’una mesa electoral: president, vocals i interventors. Les persones que no treballin aquell dia també tenen dret al permís de cinc hores del dia següent.
Nota: Si has estat nomenat Suplent i, després de comparèixer a l’inici de la jornada electoral, es confirma que no serà necessària la seva participació, únicament et correspondrà permís pel temps necessari per a comparèixer a la formació de les meses a les 08: 00h i per exercir el dret a vot. Per tal de no incórrer en abús, l’exercici del dret a vot s’hauria de dur a terme tot seguit després de l’obertura del col·legi electoral.

5. Jo treballo aquell dia, però vull ser apoderat d’un partit polític…

Com en el cas anterior, i tot i no formar part de cap mesa, ser apoderat dóna dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa d’aquest dia. Els apoderats no tenen permís, però, per al dia següent.

6. El dia anterior treballo en torn de nit…

Els membres de mesa i apoderats que treballin en torn de nit el dia anterior a les eleccions, tenen dret a demanar un canvi de torn per poder descansar i per tal de poder atendre les seves obligacions el dia de les eleccions.

7. Jo treballo aquell dia però molt lluny del meu col·legi electoral, no podré votar?

Sí que es pot, l’empresa haurà de concedir un permís als treballadors que vulguin exercir el dret a vot de fins a quatre hores dins la seva jornada laboral, perquè puguin acudir a una oficina de Correus i sol·licitar el vot per correu.

8. Permís retribuït, sí, però… cobraré exactament igual que si treballés?

Aquests permisos han de retribuir amb el mateix salari que hauria correspost en cas de prestar serveis normalment.
En cas que el salari estigui constituït en part per una prima o incentiu, es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda en els 6 mesos treballats anteriors.

Pots consultar el web de les eleccions a les Corts Generals 2019 per ampliar la informació i veure en els articles legals que es basa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *