El Tribunal Constitucional falla en contra de l’impost de la plusvàlua municipal

El TC considera que quan la quota a pagar supera el benefici obtingut pel contribuent es produeix un excés de tributació al ciutadà. L’hi expliquem.

El ple de l’Tribunal Constitucional ha declarat nul el pagament de l’Impost sobre l’Increment de l’Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbà, conegut com “plusvàlua municipal”, quan la quota a pagar supera el guany obtinguda pel contribuent. D’aquesta manera torna a limitar el cobrament d’aquest impost als Ajuntaments.

La sentència, argumenta que quan hi ha un increment de la transmissió i la quota que surt a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda “inexistent, virtual o fictícia”, produint un excés de tributació contrari a els principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatoriedad, consagrats en la Constitució.

El tribunal, que farà pública en els pròxims dies la sentència, limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la publicació.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.