El teletreball no eximeix del registre de l’horari laboral

Aquesta obligació existeix per a tots els seus treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora de centre (comercials, desplaçats a l’estranger, teletreballadors …) o al centre de treball físic.

El fet que les llars s’hagin convertit en les noves oficines pot portar a una relaxació dels sistemes de control de jornada. No obstant això, les empreses segueixen estant obligades per llei a definir els torns, respectar els descansos i registrar l’exercici diari de tots els empleats, hora per hora.

Els tribunals ja han deixat clar que encara que s’hagi implementat el teletreball, encara és obligatori portar un control de l’registre horari dels seus treballadors. L’empresa és l’única encarregada d’organitzar i registrar els torns de treball i mai no pot traslladar-se aquesta funció a l’propi empleat.

Els treballadors que estiguin gaudint de l’teletreball tenen els mateixos drets que els treballadors presencials; i per tant tenen dret a horaris determinats, a la intimitat, a no realitzar hores extraordinàries, etc.

Registre de Jornada de treball

L’empresa ha de registrar la jornada de l’treballador dia a dia, i totalitzar en el període corresponent per abonar les retribucions dels treballadors, i ha de lliurar còpia de l’resum a l’treballador, juntament amb el rebut corresponent.

Si el treballador és a temps parcial, l’empresa ha de realitzar un registre diari de la jornada. L’obligació de l’empresa amb els treballadors a temps complet de realitzar un registre diari de la jornada només roman en el cas que el treballador realitzi hores extres.

El dret de l’teletreballador al fet que l’empresa respecti els límits de la seva jornada de treball i descansos roman intacte, i és responsabilitat de l’empresa dur a terme la corresponent prevenció de riscos laborals. L’empresa ha d’organitzar l’activitat de l’treballador garantint la seva descans i compliment de límits i durada de la seva jornada.

La seva empresa està obligada a registrar la jornada dels seus empleats indicant l’hora d’inici i de finalització d’aquesta. Si té empleats que fan teletreball, segueixi complint amb aquesta obligació de registre (assegureu-vos que els seus empleats fitxen).
Aquesta obligació existeix per a tots els seus treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora de centre (comercials, desplaçats a l’estranger, teletreballadors …) o al centre de treball físic.
En cas de teletreball, pot controlar el temps real de treball amb algun programa informàtic (hi ha aplicacions que permeten el treballador fitxar a l’entrada ia la sortida de la seva jornada des de l’ordinador o des del seu telèfon mòbil) o fins i tot amb un document manual signat per els propis treballadors.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.