El permís de paternitat s’amplia a cinc setmanes

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat contempla l’ampliació dels permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

La disposició final 38a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, amplia els permisos de paternitat de quatre a cinc setmanes, del qual es podran beneficiar els pares amb fills que neixin des del dia 5 de juliol de 2018.

El període de suspensió serà ininterromput excepte l’última setmana del període total a què es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa a què es refereix el paràgraf anterior. Aquest acord s’ha d’adoptar a l’inici del període de suspensió.

La suspensió del contracte a què es refereix aquest apartat podrà gaudir-se en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del cinquanta per cent, previ acord entre l’empresari i el treballador, i conforme es determini reglamentàriament. En tot cas, el règim de jornada serà el mateix per a tot el període de suspensió inclòs, si s’escau, el de gaudi independent a què es refereix el paràgraf anterior.

El treballador ha de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col·lectius.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *