El permís de paternitat s’amplia a 12 setmanes

Des de l’1 de gener de 2020 el permís per paternitat se situa en 12 setmanes, que s’han de gaudir les quatre primeres després del naixement del fill de forma ininterrompuda i immediatament després del part.

Les 8 setmanes restants el pare les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del fill / a. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

Es tracta d’un dret individual i intransferible sense que pugui transferir-se a l’altre progenitor.

Per poder sol·licitar aquest permís, cal estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d’inici d’aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

La paternitat s’inicia de forma immediata després del part. Això implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement de fill (a càrrec de l’empresa) s’ha derogat, pel que el seu empleat ja no ho podrà gaudir.

Pel que fa a l’permís derivat d’adopció d’un menor, per a l’any 2020 se situa en 16 setmanes per als dos progenitors, i 6 setmanes han de gaudir-se de forma ininterrompuda després de l’adopció.

Al costat de les 6 setmanes de gaudi obligatori, els progenitors podran disposar d’un total de 16 setmanes de gaudi voluntari que han de gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial. Cada progenitor pot gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes, i la resta a favor de l’altre progenitor.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir a l’respecte.