El final de la vida laboral: jubilació anticipada o prejubilació?

En moltes ocasions es parla indistintament de prejubilació i jubilació anticipada. Però compte, perquè hi ha diferències. Sobretot perquè una d’elles està regulada per la Seguretat Social i l’altra no. Li expliquem a continuació amb més detall en què consisteixen aquestes dues formes de posar fi a la vida laboral.

Què és la prejubilació i per què no ha de confondre-la amb la jubilació anticipada?

La prejubilació neix d’un acord entre l’empresa i el treballador, en el qual es modifica la data de cessament en l’empresa amb anterioritat a la data de jubilació prevista. A diferència de la jubilació anticipada, la qual està regulada per la Seguretat Social, en el cas de les prejubilació, són empresa i treballador els implicats en un pacte particular de condicions concretes.

En canvi, la jubilació anticipada és una opció contemplada per la Seguretat Social, en la qual el treballador pot sol·licitar deixar de treballar i sol·licitar la seva corresponent prestació. L’edat ordinària de jubilació pot ser rebaixada o anticipada per diversos motius:

  • Per tipus de treball: grups o activitats professionals els treballs siguin de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat.
  • Per discapacitat: treballadors amb una discapacitat igual o superior al 65% o, també, amb una discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en aquest últim supòsit, es tracti de discapacitats que suposin una reducció de l’esperança de vida d’aquestes persones.
  • Per cessament de treball: treballadors afectats per una situació de reestructuració empresarial i que hagin cotitzat mínim 33 anys. L’empresa ha d’acreditar les dificultats econòmiques perquè els treballadors puguin jubilar-se per aquest supòsit.
  • Per voluntat pròpia: treballadors de 65 anys que hagin cotitzat un mínim de 35 anys.

Totes aquests tipus comporten que els treballadors percebin la pensió no contributiva per part de la Seguretat Social, amb quanties variables segons cada treballador.

Qui pot accedir a una prejubilació?

L’usual és que la prejubilació s’ofereixi a treballadors amb edats properes a l’edat de jubilació, però no hi ha una norma fixa. L’empresa pot oferir prejubilacions a aquells treballadors que, per exemple, compleixin els 56 anys o més al llarg de l’exercici 2017. En aquest cas, la prejubilació dura des del moment en què el treballador i l’empresari decideixen trencar la seva vinculació laboral i signar un pacte de prejubilació fins que l’empleat arriba a l’edat de jubilació, moment en què deixa de ser prejubilat i passa a ser jubilat i dependent per tant del sistema públic de la Seguretat Social.

Quina retribució rep el treballador prejubilat?

Necessàriament hem d’associar la prejubilació amb l’acomiadament, en ambdós casos el treballador percep una indemnització, així que aquest serà el valor màxim i referencial que prendrà l’empresa. L’habitual és dissenyar un esquema en què es mantingui una bona part del que el treballador venia cobrant (sol estar al voltant del 70-80% del salari brut, depenent de la durada del període de prejubilació).

En aquest acord de prejubilació també s’estableix si, durant la durada del mateix, es mantenen les cobertures de risc que tenia el treballador, o els ajuts, o les aportacions a plans de pensions i altres compromisos de previsió social.

Durant el temps que duri la situació de prejubilació i sempre segons les condicions particulars en cada cas, l’empresa es compromet a pagar la part proporcional pactada del sou i complir amb les obligacions de pagament a la Seguretat Social, requerides per a aquest cas (el conveni especial), un cop finalitzi el període de cobrament de la prestació d’atur. És a dir, mentre el treballador cobra l’atur es continua cotitzant a la Seguretat Social, i en finalitzar l’esmentat període és quan s’inicia el conveni especial.

En quina situació laboral està un treballador prejubilat?

No existeix la figura legal del prejubilat, per tant, la persona que accedeix a aquesta modalitat s’inscriu en el sistema com a desocupat i demandant d’ocupació, i com generalment en l’acord s’estableix que l’empresa segueix cotitzant per ell, el treballador es manté d’alta a la Seguretat Social.

Com a persona desocupada, el treballador prejubilat pot accedir a la prestació per desocupació en les condicions habituals i iguals per a tots els ciutadans, sempre que li correspongui. Durant el temps de prejubilació, el titular segueix acumulant anys i cotització per al moment de la jubilació, d’acord amb el conveni específic pactat amb la Seguretat Social.

Esperem haver-li resolt els dubtes sobre aquestes dues situacions. Es poden posar en contacte amb Gemap per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *