El cessament d’activitat dels autònoms es prorroga fins el 31 de maig

L’informem que el Govern ha arribat a un principi d’acord amb les principals associacions d’autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La prestació extraordinària per suspensió d’activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La quantia de la prestació és de l’50% de la base mínima de cotització, quantitat que s’incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d’una família nombrosa. L’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos de la feina per compte d’altri fins a 1,25 vegades el SMI.

Per la seva banda, la prestació compatible amb l’activitat flexibilitza el requisit d’ingressos. Així, la podran sol·licitar aquells treballadors la facturació en el primer semestre de 2021 caigui el 50% (abans era el 75%), enfront de el segon semestre de 2019. L’import d’aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

Els que no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni a l’cessament ordinari, podran sol·licitar una ajuda extraordinària. La quantia de la prestació en aquest cas és de l’50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d’abonar les quotes i computa com a cotitzat. El límit d’ingressos en el primer semestre, per a aquest cas, és 1,2 vegades el SMI.

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència, la prestació per a autònoms de temporada, que és de l’70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre del 2021.

Una altra de les novetats acordades és la suspensió de la pujada progressiva dels tipus de contingències professionals i de cessament (de l’0,3%), que preveu el Reial decret llei 28/2018, durant aquest període.

La Seguretat Social va abonar al desembre 289.730.000 d’euros a 355.364 treballadors autònoms als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions posades en marxa.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.