El càlcul de la pensió serà igual per a tots els treballadors

El Tribunal Constitucional ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que hi hagi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps complet a en el càlcul de la pensió de jubilació.

La sentència, considera que l’esmentat incís vulnera el dret a la igualtat entre els treballadors a temps complet i els treballadors a temps parcials en el càlcul de la quantia de la pensió per la manera de computar el període de cotització. A més, constitueix una discriminació indirecta per raó del sexe, en evidenciar estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones, el que ocasiona impacte advers sobre els treballadors d’un determinat sexe.

Quin article de la Constitució lesiona la normativa del contracte a temps parcial?

L’art. 14 de la Constitució Espanyola (CE), que diu el següent: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “.

La normativa que s’anul·la provoca una discriminació indirecta per raó de sexe, i està en línia amb l’aconseguida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la recent Sentència de 8 de maig de 2019 (assumpte C-161/18).

Quin dret reconeix la sentència als treballadors a temps parcials?

El dret a que un dia treballat sigui igual a un dia de cotització a la Seguretat Social, com els treballadors a temps complet. Aquest dret és independent de les hores treballades en aquest dia. Per tant, la sentència suprimeix el coeficient que s’utilitza ara per mesurar el temps de contribució.

Té efectes retroactius la sentència del Tribunal Constitucional?

No. La decisió no tindrà retroactivitat i la declaració de nul·litat no afectarà ni als conflictes individuals jutjats amb anterioritat ni a les situacions administratives decretades en ferm.

No afecta als que ja estan cobrant una pensió de treballadors a temps parcial, i als que ja tenen reconegut el dret i començaran a cobrar-la pròximament. Tampoc als que van treballar dos terços de la jornada, perquè amb el coeficient, ja tenen reconegut el dia complet de cotització. Tampoc als que cobren pensions per sota de la renda mínima de la Seguretat social, perquè ja tenen el complement.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *