Què és el domicili social i el domicili fiscal d’una empresa?

Arran de la incertesa política que es viu actualment a Catalunya, moltes empreses han decidit canviar el seu domicili social a altres punts de l’Estat, mentre que d’altres han optat també per canviar el domicili fiscal. Això ha suscitat molta controvèrsia, ja que la diferència entre els dos conceptes és notable. Us ho expliquem:

Conceptes clau

Quan es constitueix una societat mercantil es fixa un domicili social que figura en l’escriptura atorgada davant notari. Un cop inscrita al Registre Mercantil el domicili social serà públic, de manera que qualsevol interessat pot localitzar l’empresa. El domicili fiscal determina l’adscripció a una oficina tributària determinada. És el lloc per a la pràctica de notificacions d’aquesta naturalesa. Aquest domicili serà vinculant per a l’obligat tributari a l’efecte de procediments administratius i del control fiscal.

Encara que tots dos domicilis solen coincidir, això no té per què ser així necessàriament.

  • La llei de societats de capital estableix que el domicili social és el lloc on es desenvolupa l’activitat i apareix públicament en el Registre Mercantil.
  • La llei general tributària, per la seva banda, indica que el domicili fiscal és el lloc de referència per a les relacions amb Hisenda i no és de coneixement públic.
  • L’Agència Tributària – així com la Seguretat Social – ha de tenir coneixement de tots dos per tal de proveir el número d’identificació fiscal a l’empresa.
  • Un canvi de domicili social no significa necessàriament un canvi de domicili fiscal.

El domicili social

La ubicació del domicili social és important a molts efectes: determina el Registre Mercantil on correspon inscriure la societat; els Jutjats competents per a assumptes legals; la Delegació Tributària i la normativa local o autonòmica aplicable.

A causa de la situació política, el Govern va introduir una modificació en la Llei de societats de capital que a partir del 7 d’octubre de 2017, diguin el que diguin els estatuts de la societat, l’òrgan d’administració serà competent per a variar el domicili , sense acord de junta, en tot el territori nacional. Així, les empreses poden canviar el seu domicili social més àgilment.

El domicili fiscal

El domicili fiscal, per la seva banda, és aquell que es determina per rebre les notificacions procedents de l’Administració. El domicili fiscal del contribuent informa de la residència fiscal i, per tant, del sistema fiscal aplicable; de l’oficina tributària d’adscripció del contribuent; del lloc per a la pràctica de notificacions i del lloc físic concret declarat i vinculant per a l’obligat tributari a l’efecte de procediments administratius i del control fiscal.

La Llei general tributària, defineix el domicili fiscal com el lloc del seu domicili social, sempre que hi estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. En els supòsits en què no es pugui establir el lloc del domicili fiscal, prevaldrà aquell on radiqui el major valor de l’immobilitzat.

Per tant, el lloc on l’empresa tingui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis és el realment rellevant, ja que determinarà les seves obligacions fiscals. Les persones jurídiques i entitats, així com les persones físiques que siguin empresaris o professionals, han de comunicar aquestes dades de localització i les seves variacions mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal.

Es poden posar en contacte amb Gemap per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *