Despeses de Teletreball: què són i com es reflecteix en la nòmina

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat teletreball, han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), dins de les retribucions de cada un d’ells, un nou concepte retributiu.

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat teletreball, han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social -TGSS-, dins de les retribucions de cada un d’ells, un nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL”. La TGSS ja ha implementat en la seva plataforma aquest nou concepte retributiu per complir amb l’obligació d’informació per part de les empreses.

El Reial decret llei 28/2020, estableix el dret dels treballadors que prestin els seus serveis sota aquesta modalitat, a rebre l’abonament o compensació de les despeses en què puguin incórrer per l’acompliment de les seves tasques (equips informàtics, eines i altres mitjans):

b) Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com a forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d’abonar l’empresa i moment i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d’existir , amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d’aplicació.

D’aquesta manera, el TGSS busca recollir la compensació d’aquestes despeses que suporten els treballadors per exercir el seu treball a distància, i que els són abonats / compensats per part de l’empresa.

Per a aquests casos, la justificació vindria donada pel contingut de l’acord de treball a distància establert entre empresa i treballador i la regulació recollida en els convenis o acords col·lectius.

Si la seva empresa compensa aquest tipus de despeses, no oblidis relacionar els mateixos en aquest nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL” amb obligació de comunicar a la TGSS.

Finalment, et recordem que aquestes compensacions no cotitzen; no s’inclouen en la base de cotització.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.