Compte enrere per a la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017

S’ha posat en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber.

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant això, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és del 2018.07.01 al 2018.07.20, ambdós inclosos, si bé pot realitzar-se en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvis o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en què es domicilia el pagament . En els supòsits de domiciliació bancària dels pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-justificant de l’ingrés el que expedeixi l’entitat de dipòsit.

Recordeu que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels Models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost.

Qui està subjecte a l’Impost sobre Societats?

La subjecció a l’Impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideren residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels requisits següents:

Que s’hagin constituït conforme a les lleis espanyoles.
Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.
A aquests efectes, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

Qui està obligat a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats?

Estan obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Per tant, circumstàncies com ara que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat com a conseqüència de la mateixa rendes sotmeses a tributació, no eximeixen el contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.

Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre d’altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Principals novetats per a la declaració de l’exercici 2017

En relació amb l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2017 s’han aprovat novetats importants que són objecte d’incorporació en el model de declaració.

L’exercici 2017, que hem de declarar ara en 2018, ve marcat per l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i el Reial decret llei 3/2016 que introdueixen importants novetats i modificacions, fonamentalment en l’Impost sobre Societats. Entre altres novetats que hem de tenir en compte en la declaració de l’IS, destaquen: l’exempció per dividends, la reversió dels deterioraments de valor de participacions i la limitació a la compensació de bases imposables negatives, operacions vinculades i canvis en els pagaments fraccionats per grades empreses. A més, en 2016 va finalitzar el període especial d’adaptació pel que en 2017 totes les societats civils a fi mercantil i que desenvolupin una activitat econòmica han de tributar exclusivament per l’Impost sobre Societats. També s’ha modificat i millorat la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals i de la deducció per despeses realitzades en territori espanyol en execució de produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals

Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *