Com suspendre les inspeccions durant les vacances?

Si vol evitar que la Inspecció realitzi actuacions durant les vacances, sàpiga que pot sol·licitar la suspensió de procediment inspector durant aquest període. En aquest cas, els terminis màxims de què disposa la Inspecció per a finalitzar el procediment s’ampliaran en els “dies de cortesia” que la seva empresa hagi sol·licitat.

Hem de recordar que, amb caràcter general, el termini de resolució de procediment d’inspecció serà de 18 mesos, comptats des de la notificació d’inici.

Els terminis poden ampliar-se si la seva empresa es retarda a l’aportar informació:

  • Ampliació de 3 mesos. Es produeix si la seva empresa manifesta que no té o no va a aportar la informació sol·licitada (o no l’aporta després de 3 requeriments), però l’aporta després, quan ja han transcorregut al menys 9 mesos des de l’inici de procediment. Si hi ha retard però la documentació s’aporta abans de l’transcurs de 9 mesos, no hi haurà ampliació.
  • Ampliació de 6 mesos. Quan l’aportació tardana es realitza un cop s’ha formalitzat l’acta i, com a conseqüència de la nova documentació, Hisenda acorda la pràctica d’actuacions complementàries.
  • Estimació indirecta. També es produeix una ampliació de 6 mesos quan la inspecció considera que es donen les circumstàncies per aplicar l’estimació indirecta (perquè no disposa de dades per efectuar la liquidació) i posteriorment s’aporten documents relacionats amb aquestes circumstàncies.

Suspensió. Sol·licitud dels dies de cortesia

El termini d’inspecció també pot ampliar si la seva empresa sol·licita els denominats “dies de cortesia”, durant els quals la inspecció es suspèn i no es poden realitzar actuacions, i quedarà suspès el termini per atendre requeriments.

A aquests efectes:

  • En el seu conjunt, aquests períodes no poden excedir de 60 dies naturals, i no tenen per què ser consecutius (es tracta de 60 dies de lliure disposició durant la inspecció).
  • Han de sol·licitar-se amb al menys 7 dies naturals d’antelació a la data en què comenci el període de cortesia, i cada període ha de ser també de al menys 7 dies naturals. Per tant, si la seva empresa ho desitja, podria sol·licitar fins a vuit períodes de cortesia durant la inspecció (per exemple, quatre períodes de set dies i quatre de vuit dies).

Recordeu que la sol·licitud de la suspensió no ha de perjudicar a la Inspecció. Si l’inspector no diu res abans que s’iniciï el període sol·licitat, s’entén que la sol·licitud ha estat admesa. En aquest cas, el silenci és positiu. En canvi, si l’inspector considera que la Inspecció resulta perjudicada, pot denegar la sol·licitud o bé modificar el termini sol·licitat (per exemple, retallant el nombre de dies). En la seva resposta, l’inspector ha de justificar la seva decisió.

La denegació per part d’Hisenda no pot ser objecte de recurs o de reclamació economicoadministrativa.

La inspecció també pot prolongar-se en determinats supòsits que estableix la llei: per força major, per necessitat d’Hisenda de remetre l’expedient o sol·licitar informes a altres organismes, etc. En aquests casos, el procediment queda suspès fins que finalitzi la causa de suspensió, moment en el qual es reinicia pel temps que resti.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.