Com reclamar la correcta classificació professional?

Els treballadors poden reclamar l’ascens de categoria professional si han exercit funcions superiors a les inicialment contractades. Com?

És important saber que en el moment en què es formalitza el contracte de treball i inici de l’activitat, l’empresa haurà d’assignar amb caràcter previ el treballador el grup professional que li correspon en funció de la feina que realitzi o hagi de realitzar. Per al treballador és una qüestió rellevant que l’assignació del grup professional sigui l’adequada, ja que determinés uns dels aspectes més importants, la seva retribució. Si exerceixes funcions superiors, pots reivindicar teu dret a la classificació professional correcta.

En concret, l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que en el cas d’encàrrec de funcions superiors a les del grup professional per un període superior a sis mesos durant un any o vuit durant dos anys, el treballador pot reclamar l’ascens, si a això no obsta el que disposa conveni col·lectiu o, en tot cas, la cobertura de la vacant corresponent a les funcions per ell realitzades conforme a les regles en matèria d’ascensos aplicables a l’empresa, sense perjudici de reclamar la diferència salarial corresponent. Aquestes accions són acumulables. Contra la negativa de l’empresa, i previ informe del comitè o, si escau, dels delegats de personal, el treballador pot reclamar davant la jurisdicció social. Mitjançant la negociació col·lectiva es poden establir períodes diferents dels expressats a l’efecte de reclamar la cobertura de vacants.

Reclamació correcta classificació professional

Quan un treballador no realitza les funcions concordes a la seva categoria professional, aquestes poden ser superiors o inferiors, estem davant d’una classificació incorrecta i per tant el treballador pot reclamar el seu dret a la correcta classificació professional. A més, de forma paral·lela al procediment de classificació professional iniciarem un altre de reclamació de diferències salarials.

El treballador haurà de posar en coneixement de l’empresari la no realització de funcions d’acord a la seva categoria i en cas que es negui a procedir al canvi de categoria professional, el treballador podria acudir als tribunals del Social per interposar una demanda.

Aquest procediment es regula en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, i consisteix en:

  • S’inicia amb una demanda que ha d’anar acompanyada d’un informe emès pel comitè d’empresa o els delegats de personal. Tindran un termini de 15 dies per elaborar l’informe, si passat aquest termini no s’ha procedit a la seva elaboració n’hi ha prou que s’acrediti que s’ha sol·licitat.
  • Una vegada admesa a tràmit la demanda pel Jutjat, el jutge oficiarà a la inspecció de Treball i de la Seguretat Social remetre una còpia de la demanda, l’informe s’ha de fer en el termini de 15 dies i s’ha d’assenyalar dia per a la celebració del judici.
  • El dia del judici es practiquessin totes proves que s’hagin recaptat i que acreditin que el treballador exerceix les funcions superiors.

A més de reclamar el grup professional el treballador pot reclamar les diferències salarials corresponents, acumulant-se en el mateix procediment les dues peticions.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *