Com es controlarà el registre de la jornada laboral?

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri Tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada.

Sense perjudici de les especificacions per als contractes a temps parcial, i assegudes les bases respecte de l’obligatorietat de portar el registre de jornada, per al correcte registre de la jornada en els contractes de treball a jornada completa hem de tenir en compte el següent:

  • L’administració del registre és una obligació de resultat que comporta haver d’establir fàcticament un registre, no sent una opció per a l’empresari. No es tracta d’un fi en si mateix, sinó d’un instrument per al control de la normativa del temps de treball.
  • El criteri aclareix que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament, no exigint expressament el registre de les interrupcions o pauses a l’inici i final de la jornada que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball. Ara bé, si el registre no recull una visió adequada i completa del temps de treball podria presumir que la jornada comprèn tot el temps des de l’inici a la finalització de la jornada registrada, corresponent a l’ocupador l’acreditació que això no és així.
  • Ha de tractar-se d’un sistema objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori, amb independència que s’utilitzin mitjans electrònics, telemàtics o merament manuals. El registre de la jornada no s’entendrà complert amb la mera exhibició d’un horari, del calendari laboral o els quadrants. Aquests proporcionen una previsió de les hores de treball però s’exigeix ​​que el registre es faci després de la seva realització.
  • Respecte a la manera de conservació del registre, és vàlid qualsevol mitjà físic o de qualsevol altre tipus, però ha de ser documentat, de manera que en aquells casos en què el registre es faci per mitjans electrònic o informàtics, la Inspecció podrà requerir la impressió de els registres, la seva descàrrega o subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable. No es requereix la totalització dels mateixos, és a dir, no cal que l’empresa faci la suma de les jornades realitzades i d’aquesta informació a la Inspecció.
  • El registre ha de ser accessible en qualsevol moment no només per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, també quan així sigui sol·licitat pels treballadors o els seus representants, havent d’estar i romandre físicament al centre de treball o ser accessible des del mateix de forma immediata. Això no implica l’obligació de lliurament d’una còpia del registre, llevat que així ho prevegi el conveni col·lectiu o pacte exprés al respecte.

Règim sancionador

Finalment, i pel que fa al règim sancionador, les novetats incloses en el Reial decret llei 8/2019 suposen també la modificació de l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, que queda redactat en els següents termes: “5. La transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances , permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors. ”

La modificació introduïda és clara, ja que tipifica com a infracció greu la transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada, incloent la seva previsió específica en l’article 7.5 transcrit.

Quant a l’inici de procediments sancionadors per l’incompliment de l’obligació de registre de la jornada, això és possible des de l’entrada en vigor de l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, és a dir, des del 12 de maig de el 2019.

No obstant això, s’ha de tenir en compte pels actuants les previsions ja assenyalades de la norma que deriva a la negociació col·lectiva o als acords amb els representants dels treballadors pel que fa a l’organització i documentació d’aquest registre -com és la modalitat de registre que s’hagi de seguir-, de manera que es valorarà l’existència d’una actuació de l’empresa en aquest sentit i una negociació entre les parts sota el principi de la bona fe.

També s’han de tenir en compte la resta de les circumstàncies del cas, entre les quals cal assenyalar que el registre de la jornada no constitueix un fi en si mateix, sinó un instrument per al control del compliment de la normativa en matèria de temps de treball, amb les seves conseqüències respecte a la salut laboral, així com de la realització i l’abonament i cotització de les hores extraordinàries. El registre és un mitjà que garanteix i facilita aquest control, però no l’únic.

L’anterior suposa que, si hagués certesa que es compleix la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, encara que no es dugui a terme el registre de la jornada de treball, després de la valoració de l’inspector actuant en cada cas, podria substituir l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de garantir el registre diari de la jornada de treball.

 

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *