Compleix la seva empresa amb la normativa sobre protecció de dades?

Malgrat els anys de vigència, la normativa de protecció de dades encara suscita molts dubtes a totes aquelles empreses obligades a adaptar-se als seus preceptes. És d’obligat compliment per a “totes” les persones físiques (particulars o autònoms) o jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.), així com administracions públiques que tractin dades de caràcter personal de persones físiques. Com adaptar-se a ella?

Read more

Se abarata el despido - Gemap

L’acomiadament s’abarateix també per als treballadors amb més antiguitat

Ara els empresaris podran acomiadar més barat. Una nova sentència del Tribunal Suprem fixa com a doctrina que els treballadors que han desenvolupat la major part de la seva vida laboral amb la legislació anterior a la Reforma Laboral no tenen dret a gaudir de cap indemnització extra si són acomiadats, i que totes les indemizaciones han de subscriure al nou text aprovat el 2012. Read more

Declaració de la Renda 2015: tot el que necessites saber

Una de les dates més clau del calendari fiscal és la declaració de la Renda 2015. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) grava els ingressos obtinguts pels treballadors i treballadores, segons les seves circumstàncies personals i familiars. Qui està obligat a presentar-la? Quins terminis hi ha per realitzar-la? Ara repassem aquestes i més qüestions.
Read more

Guia pràctica sobre la prestació per risc durant l’embaràs

La prestació per risc durant l’embaràs és un dret que tenen totes les dones embarassades que exerceixen una activitat laboral que pot posar en perill la seva salut o la del fetus. La primera opció és intentar canviar de lloc dins de l’empresa, però si aquest canvi no és possible, es pot sol·licitar aquesta prestació. A continuació, li expliquem en què consisteix aquesta prestació i què ha de fer la treballadora per sol·licitar-la. Read more

Llogar un habitatge comporta pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials

Molta gent no la sap, però tot i que el lloguer d’habitatges a particulars no porta IVA, els inquilins estan obligats a satisfer Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), en formalitzar el contracte d’arrendament. Us expliquem com funciona.
Read more

Les bases de cotització 2016 pugen el límit màxim un 1%

Ja s’ha publicat l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. L’esmentada Ordre fixa que el límit màxim de cotització pugi un 1%. A continuació trobarà tots els quadres de cotització:  Read more

Les bonificacions en la Seguretat Social pels autònoms

La Llei 31/2015 modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social, amb l’objectiu de donar un nou impuls a la cobertura de l’anomenat «autoocupació» ia l’economia social. Hem elaboradado un quadre resum amb totes les bonificacione si reduccions de cotització a la Seguretat Social que poden gaudir les persones que decideixin fer-se autònoms. Read more

autonomo-impuestos-empresa-constitucion-gemap

Quins impostos he de pagar si sóc autònom o empresari?

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional origina un conjunt d’obligacions socials de caràcter estatal. Algunes s’han de complir abans de l’inici i altres s’han de complir durant el seu desenvolupament. Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns). Anem a fer un repàs sobre quines obligacions tenen cadascuna. Read more

Líneas ICO 2016

Les noves línies ICO pel 2016

L’Instituto de Crédito Oficial ha presentat les noves línies de finançament per a empreses d’aquest any. Aquestes línies fomenten l’expansió, internacionalització i comercialització de productes nous, fet que les converteix en molt interessants per a la majoria de les empreses. T’expliquem quines són:

Read more

Cambio estimación objetiva IRPF

Quines activitats queden excloses del mètode d’estimació objectiva?

La reforma de l’IRPF exclou del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016 a les activitats incloses en les divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) subjectes a retenció de l’1% en l’exercici 2015. Quins són?
Read more