Verifiqueu si la vostra empresa és una societat patrimonial a efectes de l’impost sobre societats

La seva empresa serà patrimonial a afectes de l’impost sobre societats quan més de la meitat de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica, i per a aquest còmput es prendrà la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici.

Al si d’un grup mercantil s’utilitzaran els balanços trimestrals consolidats. Si la vostra empresa és una societat patrimonial tindrà algunes restriccions en matèria fiscal.

L’ús de societats patrimonials per separar el patrimoni personal de l’empresarial té avantatges i inconvenients que cal conèixer, però també convé saber que l’Agència Tributària té aquest tipus de societats sota vigilància, per assegurar-se que no són meres societats instrumentals, constituïdes únicament amb fins elusius o evasius.

A més, també és relativament freqüent que determinats grups empresarials constitueixin societats patrimonials, la finalitat de les quals és el lloguer d’immobles a les societats del grup o altres societats.

La societat patrimonial es caracteritza per no dedicar-se majoritàriament a activitats econòmiques o mercantils per col·locar béns i serveis al mercat. Per contra, el seu objecte principal és ladministració dun patrimoni, normalment consistent en valors o béns immobles.

La figura d’entitat patrimonial, regulada a la Llei de l’impost sobre societats, és d’especial rellevància per a aquelles societats l’activitat principal de les quals consisteix en la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, sense desenvolupar una activitat econòmica.

És important entendre que un no constitueix una “societat patrimonial” com a tal, sinó que són societats civils o mercantils que, en vista de la seva activitat i configuració del seu patrimoni, es consideren com a patrimonials.

A continuació, destaquem els punts clau que cal tenir en compte.

Tipus de societats patrimonials

  • Entitats patrimonials de tinença d’immobles. Aquest tipus de societats només tenen immobles per a l’ús i el gaudi familiar.
  • Entitats patrimonials de lloguer d’immobles. Es dediquen al lloguer dels immobles que té la societat. Per poder ser societat patrimonial no es pot tenir ningú contractat amb contracte de treball per gestionar aquests lloguers. Si la societat que posseeix i lloga els immobles té almenys una persona contractada a jornada completa, en aquest cas estarem davant d’una societat no patrimonial de lloguer d’immobles.
  • Entitats patrimonials de tinença de valors. Es dediquen només a posseir valors i invertir en borsa, sense disposar d’estructura empresarial ni fer servir treballadors.

Consideració d’entitat patrimonial

Quan calculeu l’impost sobre societats (IS) de l’exercici passat, reviseu els comptes i verifiqueu si és aplicable el règim d’entitats patrimonials. Això succeirà si més del 50% de l’actiu de la vostra empresa està constituït per valors o actius no afectes a una activitat econòmica.

Per saber si els valors i els elements no afectes de la vostra empresa superen el 50% de l’actiu, preneu en consideració la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici (no el balanç el 31 de desembre). I si la vostra empresa és l’entitat dominant d’un grup mercantil, considereu la mitjana dels balanços consolidats (amb independència que el vostre grup formuli o no comptes consolidats). Recordeu que la vostra empresa ha d’elaborar balanços de comprovació de sumes i saldos almenys trimestralment, i aquests balanços són els que s’han d’utilitzar en aquesta comprovació.

Per això convé analitzar, a final d’any, els balanços trimestrals per saber si la societat té la condició d’entitat patrimonial o no. Calculeu la mitjana dels actius dels balanços esmentats i, si més de la meitat està format per béns no afectes, o per accions i participacions, l’entitat en principi serà patrimonial.

Les accions o participacions es consideren béns afectes quan atorguin almenys el 5% del capital i es posseeixin com a mínim durant un any amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals per fer-ho .

Diners i drets de crèdit

A aquests efectes no es computen ni els diners ni els drets de crèdit procedents de la transmissió d’elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o valors, que s’hagin realitzat en el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors.

Atenció. Es consideren elements afectes tant la tresoreria com els drets de crèdit que procedeixin de transmissions d’elements afectes realitzades al mateix exercici o als dos anteriors, o bé que es derivin del desenvolupament ordinari de l’activitat econòmica.

Pèrdua de beneficis o incentius fiscals

La seva empresa es pot veure perjudicada si li és aplicable aquest règim, ja que perdrà avantatges fiscals importants. Si la societat té la consideració d’entitat patrimonial no podrà aplicar el següent:

  • El règim especial d’empreses de dimensió reduïda (amortització accelerada, reserva d’anivellament…).
  • Si s’ha constituït recentment, els dos primers exercicis amb beneficis (els quatre primers si es tracta d’una start-up) no tindrà dret al tipus reduït del 15%.
  • El règim dentitats de tinença de valors estrangers (ETVE).
  • No podrà compensar les bases imposables negatives quan l’entitat sigui adquirida amb la intenció, per part del comprador, d’aprofitar les bases negatives esmentades.
  • El soci persona jurídica no pot aplicar l’exempció per la plusvàlua tàcita originada en la transmissió de les participacions respecte dels períodes impositius en què l’entitat tingui la consideració d’entitat patrimonial.
  • No pot aplicar l’exempció plena per eliminar la doble imposició en cas de percepció de dividends o de venda de participacions, quan es compleixin certs requisits.
  • No podrà aplicar el tipus reduït del 23% (des de l’1 de gener de 2023 s’introdueix un tipus de gravamen reduït del 23% per a les entitats l’import net de les quals de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió de euros).

Per tot això us recomanem que reviseu detalladament la vostra activitat econòmica i consulteu amb els nostres experts fiscals per determinar si la vostra societat es classifica com a entitat patrimonial, garantint així el compliment adequat de les obligacions tributàries.

Poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre això.