Rebaixa de l’IRPF per fomentar el lloguer de vivendes

L’Avantprojecte de Llei d’Habitatges inclou importants mesures i instruments per assolir els objectius de millora de l’accés a l’habitatge, a tenir en compte tant per a propietaris com per a futurs arrendataris:

Es preveu la creació d’un entorn fiscal favorable per a la reducció dels preus del lloguer i l’increment de l’oferta a preu assequible. S‟estableix una millora de la regulació de l‟IRPF per estimular el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d‟habitatge habitual. Per això, s’estableix en els nous contractes d’arrendament un percentatge de reducció del 50%, que es podrà incrementar en funció dels criteris següents:

  • 90%: Baixada de la renda a zona tensionada. Quan se signi un nou contracte en una zona de mercat residencial tensionat, amb una baixada d’almenys un 5% sobre la renda del contracte anterior.
  • 70%: (i) Lloguer per primera vegada d’habitatges en àrees tensionades a joves. En cas de nous contractes d’arrendament a joves entre 18 i 35 anys en aquestes àrees; (ii) Habitatge assequible incentivat o protegit. Habitatge arrendat a l’Administració pública o entitat del tercer sector, o acolliment a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer
  • 60%: Rehabilitació o millora. En cas que s’hagin dut a terme obres de rehabilitació els dos anys anteriors.

A més, s’introdueix una definició clara perquè els Ajuntaments puguin aplicar el recàrrec de l’IBI a aquells habitatges buits durant més de dos anys, amb un mínim de quatre habitatges per propietari, llevat de causes justificades de desocupació temporal. Així mateix, s’estableix una modulació del recàrrec actualment situat al 50% de la quota líquida de l’IBI que podrà assolir el 150%, en funció del temps de desocupació i del nombre d’habitatges desocupats del mateix titular al terme municipal. La normativa ha de passar el tràmit parlamentari abans d’aprovar-se, que es podria allargar fins al segon semestre del 2022.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.