Quines empreses estan obligades a auditar els comptes anuals?

A més de les disposicions, de caràcter especial, disposades pel Reglament que desenvolupa la Llei d’Auditoria de Comptes que poden derivar que una societat hagi de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comptes, s’ha d’atendre als límits establerts a la Llei de Societats de Capital.

La normativa mercantil obliga tot empresari a portar una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva empresa que permeti un seguiment cronològic de totes les operacions, així com l’elaboració periòdica de balanços i inventaris.

Necessàriament, sense perjudici del que estableixen les lleis o les disposicions especials, haurà de portar: un llibre d’inventaris i comptes anuals i un altre diari, i, a més, hauran de portar un llibre d’actes i un llibre de registre de socis.

Seguint el que disposa l’art 34, del Codi de comerç, al tancament de l’exercici, l’empresari haurà de formular els comptes anuals de la seva empresa, els quals comprendran:

 • El balanç
 • El Compte de Pèrdues i Guanys
 • La Memòria
 • L’Estat de Canvis al Patrimoni Net
 • LEstat de Fluxos dEfectiu.

Atenció. L’Estat de Fluxos d’Efectiu i l’Estat de Canvis al Patrimoni net no són obligatoris per a les societats que puguin presentar el Balanç i Memòria de forma abreujada, ni per a les societats que puguin aplicar el PGC Pimes.

Obligatorietat de sotmetre a auditories els Comptes Anuals

L’auditoria dels comptes anuals consisteix a verificar aquests comptes, a l’efecte de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l’empresa i dels resultats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable. És una pràctica que dota de qualitat i fiabilitat la informació tant econòmica com financera d’una determinada empresa davant de tercers que necessitin aquesta informació. L’objectiu principal de l’auditoria és garantir l’autenticitat dels comptes anuals d’una empresa.

Quines empreses estan obligades a auditar els comptes anuals?

A més de les disposicions, de caràcter especial, disposades pel Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, que poden derivar que una societat hagi de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de comptes, s’ha d’atendre als límits establerts a l’art 257 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

En concret, una empresa haurà d’auditar els comptes si durant dos exercicis continuats compleix dos d’aquests tres requisits:

 1. Quan limport net de la xifra de negoci superi els 5.700.000 euros.
 2. Quan el total dels actius superin els 2.850.000 euros.
 3. Quan el nombre mitjà de treballadors durant lexercici sigui superior a 50.

Per estar obligada, lempresa ha de complir amb dos dels tres límits durant dos anys seguits. És important tenir-ho en compte, ja que aquesta situació no es dóna en moltes empreses, fet que evita a les mateixes haver de complir amb l’obligació d’auditar els comptes anuals.

Atenció. Quan es tracti del primer exercici de la societat es tindrà en compte només aquest exercici per comprovar si compleix almenys dos dels paràmetres anteriors.

Auditoria obligatòria per treballar amb el Sector Públic

Amb independència de la mida de la societat, serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan durant l’exercici social s’haguessin rebut subvencions o ajuts amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques oa fons de la Unió Europea per un import total acumulat superior a 600.000 euros.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspon als comptes anuals corresponents al mateix exercici en què es rebi aquesta quantitat d’ajuts i als exercicis en què es facin les operacions o executin les inversions corresponents.

A més, també serà obligatòria l’auditoria quan durant un exercici econòmic s’hagin celebrat amb el Sector Públic contractes per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net de la xifra anual de negocis.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspondrà tant als comptes anuals del dit exercici com als del següent.

Auditoria obligatòria per tipus d’activitat

També serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan es compleixi alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan lentitat emeti valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
 2. Quan lentitat emeti obligacions en oferta pública.
 3. Si l’entitat es dedica habitualment a la intermediació financera, i, en tot cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, la societat de sistemes, les entitats de contrapartida central, la societat de borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seues gestores, inscrites en els registres corresponents del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 4. Si l’entitat té per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text refós de la Llei dordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 doctubre, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.
 5. Quan es tracti d’una cooperativa d’habitatges i compleixi alguna de les condicions següents:
 • Que tinga en promoció més de 50 locals i/o habitatges.
 • Quan la promoció es correspongui a diferents fases, o quan es construeixin en diferents blocs que constitueixin promocions diferents, amb independència del nombre dhabitatges i locals en promoció.
 • Que la cooperativa hagi atorgat poders relatius a la gestió empresarial a persones físiques o jurídiques diferents dels membres del Consell Rector.

Altres motius que obliguen a auditar els comptes

Finalment, també serà obligatòria l’auditoria de comptes quan s’inclogui aquesta obligació als estatuts de la societat, quan així ho acordin els socis en junta general o si els socis que representin el 5% o més del capital social ho sol·liciten al registrador mercantil del domicili social, sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament del dit exercici.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema o altre.