Quan puc emetre factures simplificades?

La factura simplificada, com el seu nom indica, exigeix menys mencions i contingut que la factura completa, per això el seu ús generalitzat, però, no es pot utilitzar en totes les operacions de lliurament de béns o prestacions de serveis.

Sàpiga en què consisteixen aquest tipus de factures, quan es poden emetre i quins aspectes principals ha de tenir en compte.

Davant d’una factura ordinària o completa, una factura simplificada (que substitueix els anomenats tiquets) és un tipus de factura que es pot emetre sempre que s’estigui en un dels supòsits permesos per la normativa per emetre aquestes factures.

Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures completes o ordinàries i, excepte algunes excepcions, es poden expedir, a elecció de l’obligat a expedir-les, quan el seu import no excedeixi els 400 euros, IVA inclòs, quan es tracti de factures rectificatives o quan el seu import no excedeixi els 3.000 euros, IVA inclòs i es tracti, en aquest darrer cas, d’algun dels supòsits respecte dels quals tradicionalment s’ha autoritzat l’expedició de tiquets en substitució de factures

La major part de les factures que s’emeten actualment són factures simplificades, sobretot per la quantia de les mateixes.

Requisits per emetre una factura simplificada

En certs supòsits, la vostra empresa pot emetre factures simplificades, amb menys dades (l’emissió de factures simplificades la pot fer de manera simultània a la de factures completes; només haureu d’utilitzar una sèrie separada per a cada tipus de factura). Això és possible:

 • En cas de factures l’import de les quals no superi els 400 euros, IVA inclòs.
 • En cas de factures rectificatives, independentment del seu import (en aquests casos es fa referència a una factura prèvia –la rectificada- que ja conté les dades legals).
 • En les operacions següents, quan el seu import no excedeixi els 3.000 euros, IVA inclòs:
  • Vendes al detall. Es consideren vendes al detall les entregues de béns mobles corporals o semovents en què el destinatari de l’operació no actuï com a empresari o professional, sinó com a consumidor final d’aquells. No es consideren vendes al detall les que tinguin per objecte béns que per les seves característiques objectives, envasament, presentació o estat de conservació siguin principalment dutilització empresarial o professional.
  • Vendes o serveis en ambulància.
  • Vendes o serveis a domicili del consumidor.
  • Transport de persones i els seus equipatges.
  • Serveis d’hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars i establiments similars, així com el subministrament de menjars i begudes per consumir a l’acte.
  • Sales de ball i discoteques.
  • Serveis telefònics prestats mitjançant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permetin la identificació del portador.
  • Serveis de perruqueria i instituts de bellesa.
  • Utilització dinstal·lacions esportives.
  • Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics.
  • Aparcament i estacionament de vehicles.
  • Lloguer de pel·lícules.
  • Serveis de tintoreria i bugaderia.
  • Utilització dautopistes de peatge.
  • Aquelles que autoritzi el Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Quines dades ha de contenir una factura simplificada?

Les factures simplificades han de contenir almenys les dades següents:

 • Número i, si escau, sèrie. La numeració serà correlativa.
 • Data expedició.
 • Data en què s’hagin efectuat les operacions o se n’hagi rebut el pagament anticipat, sempre que sigui diferent de la d’expedició de la factura.
 • Número d’identificació fiscal, així com el nom i els cognoms, la raó o la denominació social de l’obligat a la seva expedició.
 • La identificació del tipus de béns lliurats o de serveis prestats.
 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió «IVA inclòs».
 • Contraprestació total.
 • En cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.
 • Les mencions recollides a les factures ordinàries relatives a l’aplicació de règims especials ia determinades operacions (exemptes, amb inversió del subjecte passiu, etc.).

Atenció. El principal avantatge de les factures simplificades és que no hi ha d’incloure qui és el destinatari de l’operació. Això agilitza les vendes, sobretot en cas destabliments de venda al públic.

En quins casos no es pot emetre una factura simplificada?

No és possible expedir una factura simplificada en els casos de:

 • Lliuraments intracomunitaris de béns.
 • Vendes a distància, llevat que s’apliqui el règim especial de la Unió.
 • Operacions realitzades al territori d’aplicació de l’impost (Península i Illes Balears), on proveïdor o prestador no estigui establert, es produeixi la inversió del subjecte passiu (ISP) i el destinatari expedeixi la factura per compte del proveïdor o prestador.
 • Operacions no localitzades al territori d’aplicació de l’impost, on el proveïdor o prestador estigui establert i l’operació s’entengui realitzada fora de la Unió Europea (UE); o bé s’entengui realitzada en un altre Estat membre de la UE, sigui aplicable la inversió del subjecte passiu i el destinatari no expedeixi factura per compte del proveïdor.

Deducció de l’IVA

En aquest tipus de factures en no contenir dades del destinatari, no és possible que aquest es pugui deduir l’IVA suportat (en cas que sigui una empresa o empresari amb dret a deducció). No obstant això, aquesta deducció sí que és possible si a la factura simplificada se li afegeixen les dades addicionals següents:

 • El NIF del destinatari i el domicili. No cal incloure’n el nom o la denominació social.
 • I la quota d’IVA que s’estigui repercutint consignada de manera separada (en aquest cas, no és vàlida la menció “IVA inclòs”).

Si el destinatari ho sol·licita així, la factura simplificada ha d’incloure aquestes dades addicionals.

Atenció. Respecte de la identificació del destinatari, a la factura simplificada només s’ha d’incloure si ho demana expressament el client empresari o professional, mentre que a la factura completa sempre hi haurà de figurar el NIF, el nom o denominació i l’adreça del destinatari.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre això.