Obligacions fiscals març – abril 2023

Volem recordar-vos les vostres obligacions fiscals corresponents als mesos de març – abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens teniu a la vostra disposició

MARÇ

Fins al 13 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

Febrer 2023. Obligats a subministrar informació estadística
Fins al 20 de març

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Febrer 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

Febrer 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
Impost sobre les cosines d’assegurances

Febrer 2023: 430
Impostos Especials de Fabricació

Desembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
Febrer 2023: 548, 566, 581
Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
Impost especial sobre l’electricitat

Febrer 2023. Grans empreses: 560
Impostos Mediambientals

Febrer 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
Impost Especial sobre les Transaccions Financeres

Febrer 2023. Grans empreses: 604
Fins al 30 de març

IVA

Febrer 2023. Autoliquidació: 303
Febrer 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
Febrer 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
Febrer 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
Impostos Mediambientals

Any 2022. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats amb efecte d’hivernacle: 586
Comprèn les operacions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 d’agost del 2022.

Fins al 31 de març

IVA

Febrer 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

Any 2022: 189
Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi fet reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

Any 2022: 294
Declaració informativa sobre clients amb posició inversora a Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions a Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles

Any 2022: 295
Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

Any 2022: 720
Impost sobre Hidrocarburs

Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats

ABRIL

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

Renda i Patrimoni

Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2022 i Patrimoni 2022
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins el 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

Març 2023. Obligats a subministrar informació estadística
Fins el 20 d’abril

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
Pagaments fraccionats Renda

Primer trimestre 2023:
Estimació directa: 130
Estimació objectiva: 131
Pagaments fraccionats Societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:
Règim general: 202
Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
IVA

Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca: 341
Impost sobre les cosines d’assegurances

Març 2023: 430
Impostos Especials de Fabricació

Gener 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
Març 2023: 548, 566, 581
Primer trimestre 2023: 521, 522, 547
Primer trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per portar la comptabilitat en suport paper)
Primer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
Impost Especial sobre l’Electricitat

Març 2023. Grans empreses: 560
Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560
Any 2022. Autoliquidació anual: 560
Impostos Mediambientals

Març 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
Primer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius a instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució. Sol·licitud de devolució: A22
Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats amb efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23
Any 2022. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació anual i pagament fraccionat: 589
Impost Especial sobre el Carbó

Primer trimestre 2023: 595
Impost sobre les transaccions financeres

Març 2023: 604
Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al duna comunitat autònoma

Pagament a compte 1P 2023: 793
Fins al 30 d’abril

IVA

Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
Primer trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369