Noves obligacions per a venedors en plataformes digitals

El Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals.

Els afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros a les vendes.

Per això, s’han aprovat els models necessaris per gestionar l’alta, la modificació i la baixa del Registre d’operadors de plataforma (Model 040), així com per complir amb l’obligació de comunicació d’informació pels operadors de plataformes (Model 238).

Us informem que al BOE del dia 31 de gener de 2024, s’ha publicat el Reial Decret 117/2024, de 30 de gener, pel qual es desenvolupen les normes i els procediments de diligència deguda a l’àmbit de l’intercanvi automàtic obligatori de informació comunicada pels operadors de plataformes, amb què es culmina el desenvolupament reglamentari de la transposició de la Directiva UE 2021/514, coneguda com a DAC 7, i que va entrar en vigor l’11 de febrer de 2024.

D’altra banda, s’ha publicat al BOE del dia 5 de febrer, el model 040Declaració censal d’alta, modificació i baixa al registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats i al registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació” i el model 238Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes“, pel qual s’estableixen les condicions i el procediment per presentar-les.

Els afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop o Vinted, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros a les vendes. Així mateix, la normativa s’aplica no sols als lloguers a curt termini, sinó també a qualsevol forma d’arrendament, inclosos els lloguers a llarg termini. Si, per exemple, s’obté una reserva a llarg termini (28 nits o més) en una plataforma com Airbnb, també estaria subjecta als requisits de notificació. Hauran de comunicar diverses dades relatives a les operacions en les quals intermedien com ara identificació dels operadors de plataforma i venedors; activitats desenvolupades per aquests; contraprestació i identificació dels comptes financers utilitzats per al cobrament de la mateixa; tributs, comissions, tarifes i altres quanties retingudes o cobrades per loperador, entre altres dades.

S’estableixen dos tipus d’obligacions:

  • L’obligació d’aplicar les normes i procediments de diligència deguda per part dels ‘operadors de plataforma obligats a comunicar informació’ sobre els ‘venedors’ que utilitzen les plataformes digitals per tal de l’obtenció de determinada informació d’aquests ‘venedors’ que després serà declarada a lAdministració tributària espanyola. Una vegada obtinguda la informació dels venedors i abans del subministrament a l’Administració tributària, aquesta validarà la informació pels operadors.
  • Un cop obtinguda i verificada la informació per l’operador, aquest té l’obligació de declarar-ho davant de l’Administració tributària espanyola.

Atenció. Hauran d’aplicar aquests procediments els “operadors de plataforma obligats a comunicar informació” dels “venedors” que, per part seva, estaran subjectes a la comunicació d’aquestes dades als operadors esmentats en virtut d’aquestes normes de diligència deguda.

Finalment, aquesta obligació serà intercanviada per l’Administració tributària espanyola amb l’Estat membre de la Unió Europea on resideixi el venedor o, en cas d’arrendament, amb l’Estat membre on està localitzat el bé immoble.

La norma preveu que la informació també pugui ser intercanviable amb “jurisdiccions sòcies” alienes a la UE, en el marc de l’Acord Multilateral subscrit a l’OCDE.

Qui està obligat?

Estan obligats a comunicar determinada informació davant l’Administració tributària espanyola els operadors de plataforma registrats a Espanya, en concret informació relativa als venedors que utilitzen les seves plataformes, en la mesura que aquesta plataforma permet als venedors posar-se en contacte amb altres usuaris per emportar a terme una activitat pertinent.

D’altra banda, els operadors han d’aplicar les normes i els procediments de diligència deguda sobre els venedors esmentats als efectes de l’obtenció i la verificació d’aquesta informació.

Per la seva banda, els “venedors” estaran subjectes a les normes i procediments de diligència degudes. No obstant això, hi ha una sèrie de venedors exclosos.

Venedors exclosos: amb caràcter previ a la comprovació i la verificació de dades, l’operador ha de considerar si el venedor té la condició de “venedor exclòs”, qualificació que s’atorga a tot venedor que sigui (i) una «entitat estatal; (ii) una “entitat” cotitzada (iii) una “entitat” a què l’operador de plataforma hagi facilitat, en el període de referència, més de 2.000 “activitats pertinents” a través d’arrendaments o cessions temporals d’ús amb respecte a un «bé immoble comercialitzat», o (iv) una entitat a la qual l’«operador de plataforma» hagi facilitat, mitjançant la venda de «béns», menys de 30 «activitats pertinents», per les quals l’import total de la contraprestació pagada o abonada no hagi superat els 2.000 euros durant el període de referència. A aquests efectes s’estableixen instruments de comprovació que varien depenent de si l’exclusió es fonamenta en la pròpia configuració de l’entitat exclosa -pública o cotitzada-, oa l’activitat desenvolupada pel venedor.

Sobre què han d’informar?

S’ha d’informar respecte de les anomenades “activitats pertinents”. Es consideren com a tals:

  • L’arrendament o la cessió temporal d’ús de béns immobles.
  • Els serveis personals.
  • La venda de béns.
  • L’arrendament de qualsevol mitjà de transport.

En concret, hauran de comunicar diverses dades relatives a les operacions en les quals intermedien com ara identificació dels operadors de plataforma i venedors; activitats desenvolupades per aquests; contraprestació i identificació dels comptes financers utilitzats per al cobrament de la mateixa; tributs, comissions, tarifes i altres quanties retingudes o cobrades per loperador, entre altres dades.

Nou models 040 i 238

El Model 040 és un formulari que cal presentar electrònicament a través d’Internet de manera obligatòria, utilitzant un certificat electrònic corresponent. Aquest model s’utilitza perquè els operadors de plataformes digitals compleixin les obligacions de registre davant l’autoritat competent. S’hi inclouen obligacions com l’alta inicial, modificacions posteriors i baixa en dos registres específics:

  • Registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats: Aquest registre inclou els operadors estrangers que faciliten activitats rellevants realitzades per venedors residents a Espanya oa un Estat membre de la UE, o la realització d’arrendaments d’immobles ubicats a Espanya oa un Estat membre de la UE, però no compleixen els criteris de connexió a Espanya. Aquests operadors han de triar Espanya com a Estat membre de Registre Únic.
  • Registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació: Aquest registre inclou els operadors de plataforma que són residents fiscals a Espanya, s’han constituït conforme a la legislació espanyola, tenen la seu de direcció a Espanya o tenen un establiment permanent a Espanya. S’exclouen els “operadors de plataforma qualificats externs a la UE”.

La presentació de la declaració censal al registre corresponent s’ha de fer en iniciar l’activitat com a operador de plataforma, en cas de modificacions o en deixar de complir les condicions establertes.

D’altra banda, el Model 238 també es presenta electrònicament a través de la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) anualment, durant el mes de gener de l’any següent a què fa referència la informació a comunicar. Aquest model s’utilitza per a la declaració d’informació dels operadors de plataformes següents:

  • Operadors de plataforma exclosos: Aquells que han demostrat que el model empresarial no inclou venedors subjectes a comunicació d’informació. Han de presentar una declaració negativa.
  • Operadors de plataforma obligats a comunicar informació: Cal la declaració de dades de la plataforma i dels venedors subjectes a comunicació d’informació que hagin realitzat activitats rellevants a la plataforma. La declaració també pot incloure informació sobre la plataforma declarant i una altra plataforma que assumeixi la responsabilitat de declarar els venedors en nom seu.

La primera presentació del Model 238 corresponent a l’any 2023 es podrà fer entre el 6 de febrer i el 6 d’abril del 2024.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest o altre tema.