Noves mesures fiscals per combatre la sequera i donar suport al sector agrari

Amb efectes des del dia 13 de maig, s’han adoptat mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques.

Entre les mesures fiscals s’estableixen diverses exempcions: a l’IBI de naturalesa rústica, a l’IS (ajudes a ecorregímenes) i a l’ITP i AJD (contracte d’aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E.)

Al BOE del dia 12 de maig, s’ha aprovat el Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis de temperatures elevades.

La norma recull mesures de naturalesa tributària que alleugereixen la càrrega fiscal de les explotacions afectades per les circumstàncies abans descrites, i amb efectes des del dia 13 de maig de 2023, que exposem a continuació.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Respecte de l’IBI es concedeix l’exempció de la quota a l’exercici 2023 a favor dels béns immobles que siguin propietat dels titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes, i que estiguin afectes al desenvolupament d’aquestes explotacions, sempre que els titulars d’aquestes explotacions hagin patit l’exercici 2023, una reducció del rendiment net de les activitats agràries d’almenys un 20 per cent respecte a la mitjana dels darrers tres anys en zones amb limitacions naturals o específiques de l’article 31 del Reglament (UE) núm. º 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i d’un 30 per cent a les altres zones.

L’exempció de les quotes comprendrà la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquell.

Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts, hagin satisfet els rebuts corresponents a l’exercici fiscal esmentat, poden demanar la devolució de les quantitats ingressades a la seva entitat local.

Impost sobre Societats (IS)

S’inclou entre les rendes positives que no s’integren a la base imposable de l’impost, aquelles que derivin de la percepció d’ajuts de la Política Agrària Comunitària (PAC), en particular, dels ajuts als règims a favor del clima i del medi ambient (anomenats ecorregimens).

D’aquesta manera, es coordina el tractament atorgat a aquests ajuts amb l’aplicat a l’IRPF, ja que en aquest tribut aquesta mesura es va incorporar mitjançant la disposició final tretzena de la Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna (PAC) i altres matèries connexes.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP I AJD)

S’assegura un tractament equiparable entre la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E., element tractor essencial per dinamitzar el flux de crèdit al món agrari, i les societats de garantia recíproca previstes a la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les Societats de Garantia Recíproca, eximint, en particular de l’ITP/AJD, el contracte d’aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E., tenint en compte que en les operacions en què participa hi ha un cost duplicat per aplicar-se aquest tribut en els dos contractes que se subscriuen, el de préstec i el d’aval, que suposen un desincentiu per a la constitució de les operacions esmentades, essencials en moments de tensions de tresoreria com els actuals.

Poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.