Mesures de liquiditat per a empreses i autònoms del sector agrari per la sequera

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària que inclou mesures de liquiditat per a les empreses i els treballadors per compte propi en matèria de Seguretat Social.

En concret, la norma recull un nou tipus d’ajornaments a un tipus d’interès molt baix i amb un termini d’amortització més ampli per impulsar la liquiditat dels treballadors i les empreses més afectats per la sequera.

El Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig (RDL 4/2023), que va entrar en vigor el 13 de maig, adopta un conjunt de mesures en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera ia l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part de la joventut i la prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Juntament amb altres mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social associades a la sequera, el Reial decret llei 4/2023, inclou mesures de liquiditat per a les empreses i treballadors per compte propi en matèria de Seguretat Social. En concret, la norma recull un nou tipus d’ajornaments a un tipus d’interès molt baix i amb un termini d’amortització més ampli per impulsar la liquiditat dels treballadors i les empreses més afectats per la sequera.

Treballadors agraris: ajornament a l’ingrés de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta

En concret, les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin cap altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, directament oa través dels seus autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de maig a setembre de 2023 .

També es podran beneficiar d’aquest tipus d’ajornaments els treballadors inclosos al Sistema Especial per Compte Propi Agraris del Règim Especial de Treballadors Autònoms en les mateixes condicions per a les cotitzacions dels mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre 2023.

Aquests ajornaments s’ajustaran als termes i condicions establerts amb caràcter general a la normativa de Seguretat Social, amb les particularitats següents:

1. Se’ls aplicarà un tipus del 0,5%, vuit vegades inferior al legalment establert per a aquest any (del 4,0625%)

2. Les sol·licituds d’ajornament s’han d’efectuar abans del transcurs dels primers 10 dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes meritades abans assenyalades.

3. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada (enfront dels 3 mesos d’amortització que es permeten habitualment) , sense que excedeixi en total de 20 mensualitats.

El primer pagament es produirà a partir del mes següent al que s’hagi dictat aquella.

4. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la resolució corresponent.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.